Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 maart 2006
gepubliceerd op 22 maart 2006

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2006021049
pub.
22/03/2006
prom.
09/03/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

9 MAART 2006. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer


De Minister van Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit nr. 504 van 31 december 1986 waarbij de onder de voor het Wetenschapsbeleid bevoegde Minister ressorte-rende wetenschappelijke instellingen van de Staat opgericht worden als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, gewijzigd bij de programmawet (I) van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften die van toepassing zijn op het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, inzonder-heid op de artikelen 1, 3 en 6, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, inzonderheid op artikelen 6 en 7;

Overwegende dat baron P. Buysse ontslag heeft genomen uit zijn mandaat als lid van de beheerscommissies van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van de pool « Natuur » en dus in zijn vervanging moet worden voorzien;

Overwegende dat de beheerscommissies van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer die tot eenzelfde pool behoren op dezelfde manier samengesteld moeten zijn, Besluit :

Artikel 1.In artikelen 6, 3° en 7, 3°, van het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, worden de meldingen « baron P. Buysse », vervangen door de meldingen « B. Van De Roye ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2006.

Art. 3.De Voorzitter van de Programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 maart 2006.

M. VERWILGHEN.

^