Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 maart 2006
gepubliceerd op 28 maart 2006

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de externe leden van de raadgevende aankoopcommissie van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij »

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2006021047
pub.
28/03/2006
prom.
09/03/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

9 MAART 2006. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de externe leden van de raadgevende aankoopcommissie van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij »


De Minister van Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, inzonderheid op artikel 47, § 3, tweede lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 maart 2005;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 maart 2000 tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij », inzonderheid op artikel 18;

Gelet op de lijst van de kandidaten opgesteld door de directeur van het Centrum, Besluit :

Artikel 1.De raadgevende aankoopcommissie van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij », wordt uit de volgende externe experten samengesteld : 1° de heer X.Rousseaux, professor aan de « Université Catholique de Louvain »; 2° de heer G.Vanthemsche, professor aan de Vrije Universiteit Brussel.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2006.

Art. 3.De Voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 maart 2006.

M. VERWILGHEN

^