Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 februari 2001
gepubliceerd op 15 februari 2001

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de referendarissen bij het Hof van Cassatie

bron
ministerie van justitie
numac
2001009146
pub.
15/02/2001
prom.
09/02/2001
ELI
eli/besluit/2001/02/09/2001009146/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 2001. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de referendarissen bij het Hof van Cassatie


De Minister van Justitie, Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op artikel 135bis, ingevoegd bij de wet van 6 mei 1997;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 april 1998 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de referendarissen bij het Hof van Cassatie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 mei 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 26 september 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 10 juli 2000, Besluit :

Artikel 1.De personeelsformatie van de referendarissen bij het Hof van Cassatie wordt op vijftien eenheden vastgesteld.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 21 april 1998 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de referendarissen bij het Hof van Cassatie, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 9 februari 2001.

De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

^