Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 07 februari 2003
gepubliceerd op 08 april 2003

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2003027178
pub.
08/04/2003
prom.
07/02/2003
ELI
eli/besluit/2003/02/07/2003027178/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

7 FEBRUARI 2003. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003


De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 19 december 2002 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 januari 2003;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.03, programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 15 december 2000 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van "Phasing out" van Doelstelling 1 (2000-2006), namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project): Phasing Out van Doelstelling 1 (2000-2006);

Hoofdlijn 4 : Versterking van de aantrekkingskracht door de verbetering en de bevordering van het imago;

Maatregel 4.7 : Herwaardering van het vervoerpotentieel;

Verbetering van de toegankelijkheid van ontwikkelingskernen;

Titels en codificatie van het project; "Le vélo en tête dans le Hainaut" (161.156 EUR);

E P1A 1 40704 0003 3;

Basisallocatie : 01.03.06;

Ordonnanceringskredieten : 162 duizend EUR;

Besluiten :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 162 duizend EUR overgedragen van programma 03 van organisatieafdeling 30 naar programma 06 van organisatieafdeling 54.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 03 van organisatieafdeling 30 en van programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 wordt gewijzigd als volgt : (duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 7 februari 2003.

J. DARAS M. DAERDEN

^