Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 april 2020
gepubliceerd op 15 april 2020

Ministerieel besluit betreffende een tijdelijke afwijking op het verbod pesticiden die glyfosaat bevatten te gebruiken om de veiligheid van de uitbating van de spoorwegen te garanderen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020020761
pub.
15/04/2020
prom.
06/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/06/2020020761/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 APRIL 2020. - Ministerieel besluit betreffende een tijdelijke afwijking op het verbod pesticiden die glyfosaat bevatten te gebruiken om de veiligheid van de uitbating van de spoorwegen te garanderen


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie, Gelet op het artikel 1, derde lid, van de ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het artikel 2 van het besluit van 10 november 2016 dat het gebruik van pesticiden die glyfosaat bevatten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbiedt;

Gelet op het ministerieel besluit houdende de tijdelijke afwijking op het verbod pesticiden die glyfosaat bevatten te gebruiken om de veiligheid van de uitbating van de spoorwegen te garanderen;

Overwegende de aanvraag van de naamloze vennootschap van publiek recht INFRABEL, waarvan de hoofdzetel gelegen is aan het Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel, die een afwijking vraagt met het oog op het gebruik van pesticiden die glyfosaat bevatten voor het beheer en onderhoud van het spoorweggebied in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende de aanvraag van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, NMBS - directie Technics, waarvan de hoofdzetel gelegen is aan de Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel, die een afwijking vraagt met het oog op het gebruik van pesticiden die glyfosaat bevatten voor het beheer en onderhoud van het spoorweggebied in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zonder dat er sprake is van de toepassing van pesticiden op de perrons, parkings en elke andere ruimte die toegankelijk is voor het publiek;

Overwegende de aanvraag van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel, MIVB, waarvan de hoofdzetel gelegen is aan de Koningsstraat 76, 1000 Brussel, die een afwijking vraagt met het oog op het gebruik van pesticiden die glyfosaat bevatten voor het beheer en onderhoud van de spoorwegen van het deel van de metro dat zich in openlucht bevindt en de spoorcomplexen die zijn gelegen aan de stelplaatsen van Haren, Jacques Brel en Delta, zonder dat er sprake is van de toepassing van de pesticiden op het tramnetwerk;

Overwegende dat het voor de bovengenoemde aanvragers materieel, menselijk en economisch onmogelijk is op grote schaal alternatieven voor pesticiden te gebruiken voor het beheer van de delen van de exploitatietrajecten die zich in openlucht bevinden en de bijsporen ter hoogte van de stelplaatsen;

Overwegende de dwingende reden van groot openbaar belang om de werking van het openbaar vervoer te verzekeren, overwegende dat dit gunstige gevolgen heeft voor het leefmilieu, in het bijzonder inzake de luchtkwaliteit en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen;

Overwegende de dringende noodzaak de veiligheid van de reizigers en het personeel dat door de aanvragers wordt tewerkgesteld te verzekeren;

Overwegende dat het gebruik van pesticiden voor het onderhoud van de spoorwegen momenteel in ieder geval een laatste redmiddel is;

Overwegende de naleving van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud en de Natura 2000-aanwijzingsbesluiten die hieruit voortvloeien;

Overwegende dat er geen andere toereikende oplossing bestaat voor de nagestreefde doelstellingen en het bijgevolg voor de aanvrager onmogelijk is zijn opdrachten van openbare dienstverlening en de veiligheid van de exploitatie te verzekeren met naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de vermindering van pesticiden;

Na gunstig advies uitgebracht door Leefmilieu Brussel, Besluit :

Artikel 1.§ 1. In afwijking op artikel 1 van het besluit van 10 november 2016 dat het gebruik van pesticiden die glyfosaat bevatten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbiedt, met naleving van de beginselen van de geïntegreerde bestrijding en de voorwaarden opgenomen in afwijkingen die werden toegekend op basis van artikel 9 van de voormelde ordonnantie wordt, in voorkomend geval, het gebruik van pesticiden die glyfosaat bevatten toegestaan als laatste redmiddel voor het beheer van de spoorwegen, in het bijzonder de ballastbedden, de ruimte tussen de sporen en veiligheidspaden van hoofdspoorwegen en bijsporen (uitwijkbundels), en de elektriciteitscentrales voor bovenleidingen, ten voordele van de volgende instellingen en hun onderaannemers, en exclusief in de genoemde gevallen : 1° de naamloze vennootschap van publiek recht INFRABEL, voor het beheer van de hoofdspoorwegen en bijsporen van type I;2° de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - directie Technics, voor het beheer van de sporenbundels van de technische sites van de NMBS van Vorst en Schaarbeek;3° de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel, MIVB, voor het beheer van de metrosporen in openlucht en de spoorcomplexen ter hoogte van de stelplaatsen van Haren, Jacques Brel en Delta. § 2. De gebruikte pesticiden moeten producten zijn die zijn toegelaten op de nationale markt voor het onderhoud van spoorwegen of verharde permanent onbeteelde terreinen, krachtens het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.

Ze moeten worden gebruikt in de kleinste dosis die doeltreffend is en met naleving van de voorwaarden die zijn vermeld in hun toelatingsakte voor het op de markt brengen of hun vergunningsakte voor parallelimport.

De pesticiden moeten worden gebruikt via technieken die zijn aangepast aan bijzondere toepassingsvoorwaarden, met het oog op het zoveel mogelijk beperken van de drift en de blootstelling van de organismen die geen doelwit zijn. § 3. Sproeien kan niet plaatsvinden als officiële meteorologische diensten, zoals het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) een gemiddelde windsnelheid voorspellen die 20 km/u (5,6 m/s) bereikt of overschrijdt.

De naleving van de voorwaarden van deze paragraaf wordt gewaarborgd door de persoon die verantwoordelijk is voor het spuiten, en moet ten minste houder zijn van een fytolicentie type P2 (professioneel gebruik). Deze persoon blijft op de hoogte van korte termijn weervoorspellingen van de officiële meteorologische diensten en stelt als preventieve maatregel het spuiten uit in geval van tegengestelde weersvoorspellingen.

Voor dit doel worden sprays minstens 10 werkdagen vóór de geplande theoretische datum aan Leefmilieu Brussel meegedeeld. Elke wijziging van deze datum, met name in toepassing van lid 2, wordt ook zo snel mogelijk meegedeeld. § 4. Beheerders stellen alles in het werk om spuitdrift te verminderen en de blootstelling van kwetsbare groepen te beperken.

In overleg met Leefmilieu Brussel, dat de technische en temporele modaliteiten zal bepalen, zal INFRABEL een risicoanalyse uitvoeren voor de inrichtingen bedoeld in artikel 7, § 1, eerste en derde lid, van de ordonnantie. De conclusies zullen bij het in artikel 2 bedoelde uitvoeringsverslag worden gevoegd.

Art. 2.Deze afwijking wordt toegekend voor een periode van 1 jaar, te tellen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Aan het einde van deze periode dienen de houders van een afwijking bij Leefmilieu Brussel een evaluatierapport in dat de volgende informatie bevat: - de gebruikte hoeveelheden glyfosaat; - de getroffen maatregelen om deze hoeveelheden te verminderen; - cartografie van bespoten gebieden; - elke andere relevante context of technische verklaring.

Art. 3.Leefmilieu Brussel is bevoegd om de naleving van de voorwaarden van deze afwijking te controleren.

Brussel, 6 april 2020 A. MARON

^