Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 05 november 2014
gepubliceerd op 03 december 2014

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029741
pub.
03/12/2014
prom.
05/11/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs


De Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, Gelet op het decreet van 22 februari 2008 houdende verschillende maatregelen betreffende de organisatie en de werking van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 13, § 1, 10°, a);

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs;

Gelet op de voordrachten van de Minister van Hoger Onderwijs, de Minister van Hoger Onderwijs voor sociale promotie, de netoverschrijdende overlegraad en de algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs, worden de volgende wijzigingen aangebracht: o Bij punt 2 wordt b) vervangen door "Mevr. C. PIERRE (FeLSI); plaatsvervanger de heer R. JUSSERET (SeGEC);"; o Bij punt 2 wordt d) vervangen door "Mevr. J. CORSWAREM (CPEONS); plaatsvervanger de heer A. NOSSENT (CPEONS)."; o Bij punt 4 wordt a) vervangen door "Mevr. D. MAES; plaatsvervangster Mevr. F. JACQUES;".

Art. 2.Mevr. Pascale GENOT wordt als vertegenwoordiger aangewezen van de Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media en de heer Hans ISAAC als vertegenwoordiger van de Minister van Hoger Onderwijs voor sociale promotie.

Art. 3.. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 5 november 2014.

J.-Cl. MARCOURT

^