Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 05 augustus 1998
gepubliceerd op 29 september 1998

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Landbouweconomie

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1998016217
pub.
29/09/1998
prom.
05/08/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AUGUSTUS 1998. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Landbouweconomie


De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Gelet op het koninklijk besluit van 20 juni 1997 tot vaststelling van de lijst, het niveau, de structuur en de bevoegdheden van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat die ressorteren onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 november 1997 waarbij de voorwaarden worden bepaald waaronder het Centrum voor Landbouweconomie rechtspersoonlijkheid verkrijgt, inzonderheid op artikel 3, 2° en 4°, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot leden van de commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Landbouweconomie : 1. als departementshoofden : de twee departementshoofden van het Centrum voor Landbouweconomie 2.als aangewezen leden : - de heer Professor A. Thonon; - de heer Professor E. Tollens; - de heer A. Bauche; - de heer L. Carlier.

Art. 2.De mandaten van de in artikel 1, 2° genoemde leden worden verleend voor een termijn van 4 jaar.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 5 augustus 1998.

K. PINXTEN

^