Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 05 augustus 1998
gepubliceerd op 16 september 1998

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van elke afdeling van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien

bron
ministerie van economische zaken
numac
1998011244
pub.
16/09/1998
prom.
05/08/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AUGUSTUS 1998. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van elke afdeling van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, inzonderheid de artikelen 61 en 62;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien, inzonderheid op artikel 3, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Worden benoemd tot leden van de Franstalige afdeling van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien : De heren : - Braun Antoine, advocaat bij de balie van Brussel; - Bosch Henry, erkende gemachtigde; - Van Bunnen Louis, advocaat en docent aan de "Université catholique de Louvain"; - De Kemmeter François, erkende gemachtigde; - Tasset Gérard, erkende gemachtigde;

Mevrn. : - Van Malderen Joëlle, erkende gemachtigde; - Francq Caroline, advocate. § 2. De heer Braun Antoine wordt als voorzitter van deze zelfde afdeling aangewezen.

Art. 2.§ 1. Worden benoemd tot leden van de Nederlandstalige afdeling van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien : De heren : - Vancraesbeeck Paul, gepensioneerd directeur van het Europees Octrooibureau; - Gotzen Frank, docent aan de Katholieke Universiteit Leuven en aan de Katholieke Universiteit Brussel; - Callewaert Jan, erkende gemachtigde; - Dusseldorp Raymond, erkende gemachtigde; - Leherte Georges, erkende gemachtigde;

Mevrn. : - Dauwe Brigitte, advocate; - Narmon Gisèle, erkende gemachtigde. § 2. De heer Vancraesbeeck Paul wordt als voorzitter van deze zelfde afdeling aangewezen.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1998.

Brussel, 5 augustus 1998.

E. DI RUPO

^