Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 01 juni 2011
gepubliceerd op 22 juni 2011

Ministerieel besluit tot bepaling van de elektronische overmaking van de meldingen bedoeld in of krachtens artikel 9 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000376
pub.
22/06/2011
prom.
01/06/2011
ELI
eli/besluit/2011/06/01/2011000376/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 JUNI 2011. - Ministerieel besluit tot bepaling van de elektronische overmaking van de meldingen bedoeld in of krachtens artikel 9 van de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, artikel 9, § 2, gewijzigd bij de wet van 28 april 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/03/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van activiteiten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, moeten worden op de hoogte gebracht type koninklijk besluit prom. 28/03/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011000594 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van activiteiten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, moeten worden op de hoogte gebracht. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van de activiteiten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, moeten worden op de hoogte gebracht;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat het ontwerp van ministerieel besluit één geheel vormt met het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van de activiteiten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, moeten worden op de hoogte gebracht;

Dat de raad van state in haar advies 49.211/2 van 2 februari 2011 over het ontwerp van dit koninklijk besluit stelde dat het aan de minister toekomt te bepalen dat de bedoelde meldingen op een elektronische wijze aan de administratie moeten worden overgemaakt; Dat het voorzien in een ministerieel besluit die deze aangelegenheid regelt, derhalve dringend noodzakelijk is;

Gelet op advies 49.459/2 van de Raad van State, gegeven op 4 april 2011 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In de zin van dit besluit wordt verstaan onder de administratie : de Directie Private Veiligheid bij de Algemene Directie Veiligheid en Preventie bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Art. 2.De meldingen, bedoeld in het artikel 4, 1° en 3° en artikel 5 van het koninklijk besluit van 28 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/03/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van activiteiten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, moeten worden op de hoogte gebracht type koninklijk besluit prom. 28/03/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011000594 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van activiteiten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, moeten worden op de hoogte gebracht. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van de activiteiten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, moeten worden op de hoogte gebracht, gebeuren elektronisch aan de administratie via de website.

Brussel, 1 juni 2011.

De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM

^