Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 01 juli 2004
gepubliceerd op 15 oktober 2004

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004203079
pub.
15/10/2004
prom.
01/07/2004
ELI
eli/besluit/2004/07/01/2004203079/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 JULI 2004. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004


De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 18 december 2003 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 juni 2004;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 43.03, programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 29 april 2004 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van Doelstelling 2 en van Phasing-Out van Doelstelling 2 en 5b, namelijk de volgende dossiers (titels, operators en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Stedelijke Doelstelling 2 Maas-Vesder (2000-2006);

Hoofdlijn 4 : Versterking van de internationale functie;

Maatregel 4.3 : Toeristische, patrimoniale en culturele herwaardering;

Titel : "Verviers, Capitale wallonne de l'Eau";

Operator : AQUALIS;

Vastleggingskredieten : 87.534 EUR;

Codificatie : E 2UR 1 40300 0015 2;

Doelstelling 2 en Phasing-Out van Doelstelling 2 Maas-Vesder (2000-2006);

Hoofdlijn 4 : Versterking van de internationale functie;

Maatregel 4.3 : Toeristische, patrimoniale en culturele herwaardering;

Titel : "Pays d'Ourthe-Amblève, Pays de la convivialité";

Operator : "Groupement régional économique Ourthe-Amblève (GREOA) A.S.B.L.";

Vastleggingskredieten : 120.900 EUR;

Codificatie : E 2UP 1 40300 0008 2;

Landelijke Doelstelling 2 Hoofdlijn 2 : Structurering van de landelijke ruimte;

Maatregel 2.1 : Toeristische, culturele en patrimoniale herwaardering;

Titel : Toeristische promotiecampagne van de Stad Rochefort;

Operator : Gemeentebestuur van Rochefort;

Vastleggingskredieten : 76.375 EUR;

Codificatie : E 2RU 1 20100 0017 2;

Titel : Marketingsbeleid inzake toerisme in de zone;

Operator : "Fédération du Tourisme de la Province de Liège";

Vastleggingskredieten : 52.000 EUR;

Codificatie : E 2RU 1 20100 0018 2;

Phasing-Out - Doelstelling 5b ;

Hoofdlijn 2 : Structurering van de landelijke ruimte;

Maatregel 2.1 : Toeristische, culturele en patrimoniale herwaardering;

Titel : "Circuit des Ardennes (1905-2005)";

Operator : "FTLB (Fédération touristique du Luxembourg belge)";

Vastleggingskredieten : 31.997 EUR;

Codificatie van het project : E 2RP 1 20100 0015 2;

Titel : "Fête du Parc naturel des Deux Ourthes";

Operator : "Intercommunale Parc naturel des Deux Ourthes A.S.B.L.";

Vastleggingskredieten : 3.900 EUR;

Codificatie van het project : E 2RU 1 20100 0014 2, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 373 duizend EUR overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 30 naar programma 01 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 01 van organisatieafdeling 18 en van programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend Euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art.4. De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 1 juli 2004.

S. KUBLA M. DAERDEN

^