Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 april 2024

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 maart 2024, dat in werking treedt op datum van de eedaflegging, is dhr. Van Leeuw F., federale procureur bij het federaal parket, wordt, in toepassing van artikel 289 van de wet van 6 juli 2017 hou Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2024002951
pub.
02/04/2024
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 maart 2024Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024003125 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende aanduiding van de internationale DNA-gegevensbanken bedoeld in artikel 44ter, 7° /1 van het Wetboek van strafvordering en artikel 2, 6° /1 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken type koninklijk besluit prom. 24/03/2024 pub. 29/03/2024 numac 2024002766 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 30 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, dat in werking treedt op datum van de eedaflegging, is dhr. Van Leeuw F., federale procureur bij het federaal parket, wordt, in toepassing van artikel 289 van de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie sluiten houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, en wordt tevens aangewezen in het mandaat van eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel voor een termijn van drie jaar.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^