Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 oktober 2021

Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 24 juni 2021, wordt mevrouw Martine VERBEECK, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit haar ambt verlee Mevrouw Martine VERBEECK mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van a(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2021021921
pub.
11/10/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 24 juni 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021230 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de federale staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de vzw "Wereldautomobielcentrum" via de sluiting van een huurcontract type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021262 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren van de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie die gemachtigd zijn om de administratieve geldboeten op te leggen bedoeld in boek XV, titel 1/2, van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021042448 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van verlenging van artikelen 2, 4 tot 12 van de wet van 21 maart 2021 tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021032373 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de dotatie aan de N.V. A.S.T.R.I.D. voor het onderhoud van noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021032374 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de N.V. A.S.T.R.I.D. ten behoeve van het Astrid-netwerk voor het begrotingsjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021032372 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een dotatie aan de N.V. A.S.T.R.I.D. voor investeringen voor de noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, wordt mevrouw Martine VERBEECK, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit haar ambt verleend met ingang van 1 mei 2021.

Mevrouw Martine VERBEECK mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van attaché eershalve te voeren.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^