Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 april 2015

Elektrische lijnen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 3 april 2015, wordt een verklaring van openbaar nut toegekend aan de N.V. Elia Asset, Keizerlaan 20, te 1000 Brussel, met index: 9.EE/235/50167bis, voor het ondergronds

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011155
pub.
22/04/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Elektrische lijnen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 3 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het stelsel van bedrijfstoeslag bij werkloosheid vanaf 56 jaar na 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de oprichting en vaststelling van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid Solidariteit 2e pijler voor de bewakingsdiensten" type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015012094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het nationaal akkoord 2013-2014; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014 betreffende het nationaal akkoord 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015022130 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en nadere regels waaronder het medisch-farmaceutisch overleg wordt toegepast en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het sectoraal systeem ecocheques type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015201476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2015, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers sluiten, wordt een verklaring van openbaar nut toegekend aan de N.V. Elia Asset, Keizerlaan 20, te 1000 Brussel, met index: 9.EE/235/50167bis, voor het ondergronds brengen en exploitatie van het gedeelte van de 150 kV-hoogspanningslijn Rodenhuize - Eeklo-Noord - Brugge Waggelwater, vanaf de voorpost Eeklo-Noord (mast 61N) tot het onderstation Eeklo-Noord, op het grondgebied van de stad Eeklo.

^