Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 mei 2014

Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 02 april 2014 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3, m(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009219
pub.
23/05/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 02 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014003142 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het organiseren van weddenschappen door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014009118 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 06/05/2014 numac 2014009206 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 betreffende de plaatsen van secretaris-generaal, van secretaris en van adjunct-secretaris bij het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2013 type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014011251 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de wijziging van bepaalde doelstellingen inzake dienstkwaliteit die door de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie worden opgelegd aan de aanbieder van het geografische element van de universele dienst type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van de bitsnelheid voor functionele internettoegang in het kader van de verstrekking van het geografische element van de universele dienst inzake elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014015071 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende instemming met het eerste beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden" type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014011272 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de 0pvang van Asielzoekers in het kader van het Europese Vluchtelingen Fonds 2013 sluiten wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3, met de titel van adviseur van een penitentiaire inrichting-adjunct van de directeur, vakrichting "Algemeen beheer" bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiensten van het Directoraat generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen, met ingang van 1 november 2013 : - Mevr. Aude STEENSELS, geboren op 26 december 1975 te Montegnée, attaché-directeur van een penitentiaire inrichting, Franstalig taalkader, vakrichting "Algemeen beheer";

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^