Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 december 2012

Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 december 2012, wordt aan de heer VAN EYCK, Egide, op het einde van de maand mei 2013, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012206620
pub.
27/12/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2012011525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een Penningmeester-generaal van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 02/01/2013 numac 2012206480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding betreffende de vervanging van feestdagen in 2013 (1) type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 18/12/2012 numac 2012014539 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren sluiten, wordt aan de heer VAN EYCK, Egide, op het einde van de maand mei 2013, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het Arbeidshof van Gent.

Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

^