Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 november 2010

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 november 2010, is benoemd tot secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Antwerpen, Mevr. Meeus, L., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanl Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgi(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009956
pub.
30/11/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 november 2010, is benoemd tot secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Antwerpen, Mevr. Meeus, L., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bij ministerieel besluit van 25 november 2010, is aan Mevr. Van den Abeele, C., griffier met opdracht tot griffier-hoofd van dienst bij de politierechtbank te Gent, in een gelijke vakklasse tijdelijk opdracht gegeven bij het vredegerecht van het derde kanton Gent;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^