Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 maart 2010

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 februari 2010, is aan de heer Mignolet, W., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Dit besluit heeft uitwerking met ingang Bij koninklijk besluit van 9 februari 2010, is aan de heer Boelens, K., op zijn verzoek, ontsla(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009186
pub.
05/03/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 februari 2010, is aan de heer Mignolet, W., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 13 januari 2010 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 9 februari 2010, is aan de heer Boelens, K., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van parketjurist bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 26 januari 2010.

Bij koninklijke besluiten van 11 februari 2010 zijn benoemd tot : - griffier bij het hof van beroep te Bergen, Mevr. Magnier, N., griffier bij de arbeidsrechtbank te Bergen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, Mevr.

Bougelet, M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant.

Dit besluit treedt in werking de eerste van de maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad ; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, Mevr.

Malpaix, M.-F., griffier bij de arbeidsrechtbank te Charleroi.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2010; - griffier bij de rechtbank van koophandel te Luik, Mevr. Heselmans, Y., griffier bij de politierechtbank te Hoei.

Dit besluit treedt in werking de eerste van de maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bij koninklijke besluiten van 21 februari 2010 zijn benoemd tot : - griffier bij het hof van beroep te Brussel, de heer Van den Bossche, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op 1 november 2010; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Mevr.

Vervloesem, A., griffier bij de politierechtbank te Leuven.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2010.

Bij koninklijk besluit van 11 februari 2010, is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, Mevr. Hazard, C., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit treedt in werking de eerste van de maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bij ministeriële besluiten van 25 februari 2010 : - is aan Mevr. Noiset, F., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Verhulst, L., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Harelbeke opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^