Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 december 2008

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 november 2008, is een einde gesteld aan de functies van de heer Van den Plas, B., griffier bij het vredegerecht van het kanton Turnhout, met ingang van 31 oktober 2008 's avonds. Betrokkene mag Bij koninklijk besluit van 7 december 2008, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Gova(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008010022
pub.
23/12/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 november 2008, is een einde gesteld aan de functies van de heer Van den Plas, B., griffier bij het vredegerecht van het kanton Turnhout, met ingang van 31 oktober 2008 's avonds.

Betrokkene mag zijn aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 7 december 2008, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Govaert, M., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van het arbeidshof te Antwerpen, met ingang van 31 oktober 2008 's avonds.

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 28 november 2008, wordt het artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 oktober 2008, waarbij de heer Peeters, L., benoemd werd tot adjunct-griffier vervangen door de volgende bepaling : « is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Turnhout, de heer Peeters, L., griffier bij de politierechtbank te Antwerpen »;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 januari 2009.

Bij koninklijke besluiten van 28 november 2008, zijn benoemd tot : griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Mevr. David, D., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, Mevr. Laverge, H., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2008; hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Bree, de heer Thys, C., griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 februari 2009; adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Aarschot, Mevr.

Beusen, H., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; griffier bij de politierechtbank te Brugge, Mevr. Van Hauwenhuyse, G., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 januari 2009.

Bij koninklijke besluiten van 7 december 2008, zijn benoemd tot : eerstaanwezend adjunct-griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, Mevr. Wicke, A., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Lokeren.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; griffier bij het hof van beroep te Brussel, Mevr. Sadzot, M.-C., adjunct-griffier bij dit hof.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; adjunct-griffier bij het arbeidshof te Antwerpen, Mevr. Haes, W., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Brasschaat.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, Mevr. Fermont, F., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Brugge, Mevr. D'Hont, S., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2008; hoofdgriffier van de politierechtbank te Brussel, de heer Hedo, S., griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 28 november 2008, is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, de heer Schoofs, L., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 7 december 2008, wordt het artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 oktober 2008, waarbij Mevr. De Neve, C., benoemd werd tot adjunct-secretaris vervangen door de volgende bepaling : « is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, Mevr. De Neve, C., assistent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk ».

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 20 november 2008.

Bij koninklijk besluit van 7 december 2008, is de heer Amelinckx, L., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij dit parket, voor een termijn van drie jaar, met ingang van 12 november 2008.

Bij ministeriële besluiten van 16 december 2008 : is een einde gesteld aan de opdracht tot griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Brussel, van Mevr. Huyssen, A., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad ; is aan Mevr. Colla, L., griffier bij het arbeidshof te Antwerpen, opdracht gegeven om de functies van permanent contactpersoon bij het Directoraat Generaal Rechterlijke Organisatie in het kader van ontwikkeling en gecertificeerde opleidingen te vervullen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2008; blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het Hof van Cassatie te vervullen aan : Mevr. Van de Mergel, C., assistent bij de griffie van dit Hof;

Mevr. Tachel, N., medewerker bij de griffie van dit Hof; blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen te vervullen aan : de heer Biesemans, J., assistent bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Lernout, M., medewerker bij de griffie van deze rechtbank; de heer De bondt, K., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Govaerts, E., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Lemmens, C., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Vanveldhoven, P., medewerker bij de griffie van deze rechtbank; de heer Hsini, F., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Daems, A., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Weyn, M., medewerker bij de griffie van deze rechtbank; blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout te vervullen aan : Mevr. Bastiaensen, M.-J., assistent bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Nietvelt, S., assistent bij de griffie van deze rechtbank; is aan Mevr. Doblas, V., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde te vervullen aan : Mevr. Beeckman, M., assistent bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Van Biesen, N., assistent bij de griffie van deze rechtbank; is aan Mevr. De Boom, C., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; blijft aan Mevr. Vandenberghe, S., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, opdracht gegeven om het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de rechtbank van koophandel te Hasselt te vervullen aan : Mevr. Cox, M., assistent bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Houwaer, K., assistent bij de griffie van deze rechtbank; blijft aan Mevr. Gosseye, E., medewerker bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; is aan Mevr. Nolf, L., medewerker bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan Mevr. Bakkovens, G., assistent bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; blijft aan Mevr. Van Hemelen, V., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Westerlo, opdracht gegeven om het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; is aan Mevr. Van Nuffel, K., medewerker bij de griffie van het hof van beroep te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Brussel te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; blijft aan de heer Bellemans, A., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het vierde kanton Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; blijft aan Mevr. Meiresonne, A., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; blijft aan Mevr. Hofman, C., assistent bij het parket van het arbeidshof te Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van secretaris bij het parket van dit hof te vervullen; blijft aan de heer Van den Broeck, J., medewerker bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van secretaris bij dit parket te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^