Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 mei 2008

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2007, dat in werking treedt op 31 mei 2008, is de heer Van Roost, J., vrederechter van het kanton Saint-Hubert - Bouillon - Paliseul, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen Bij koninklijk besluit van 10 november 2007, dat in werking treedt op 31 mei 2008, is aan de he(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009345
pub.
09/05/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2007, dat in werking treedt op 31 mei 2008, is de heer Van Roost, J., vrederechter van het kanton Saint-Hubert - Bouillon - Paliseul, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 november 2007, dat in werking treedt op 31 mei 2008, is aan de heer Beckers, R., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Geel.

Bij koninklijk besluit van 5 december 2007, dat in werking treedt op 31 mei 2008, is het aan de heer De Buysere, R., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brugge eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008, dat in werking treedt op 31 mei 2008, is de heer Tulkens, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 maart 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren vóór 1 juni 2008, is Mevr. Jaspis, P., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Zij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel.

Bij koninklijk besluit van 10 maart 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren vóór 25 mei 2008, is de heer de Salle, M., rechter in de rechtbank van koophandel te Doornik, aangewezen tot het mandaat van voorzitter van deze rechtbank voor een termijn van vijf jaar.

Bij koninklijke besluiten van 27 april 2008 : - is de heer Catrice, P., eerste substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik; - is Mevr. Lissoir, B., advocaat, plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Luik, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Zij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg te Hoei en te Verviers; - is de heer Van Hamme, G., advocaat, plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Gent, benoemd tot toegevoegd vrederechter voor de kantons Ukkel en Sint-Pieters-Woluwe.

Bij koninklijk besluit van 29 april 2008 is Mevr. Coorevits, M., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^