Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 januari 2008

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 december 2007 is aan de heer Gheysens, I., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Kortrijk. Het is hem vergund de titel van Bij koninklijk besluit van 20 december 2007, dat uitwerking heeft met ingang van 31 oktober 200(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009005
pub.
09/01/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 december 2007 is aan de heer Gheysens, I., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Kortrijk.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 20 december 2007, dat uitwerking heeft met ingang van 31 oktober 2007, is de heer de la Brassinne, M., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 is Mevr. Frey, P., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op haar verzoek, ontlast uit haar functie van rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^