Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 december 2007

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 december 2007, is aan de heer Wattiaux, Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Doornik. Het beroep tot nietigverklaring

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007010062
pub.
13/12/2007
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 december 2007, is aan de heer Wattiaux, Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Doornik.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^