Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 juli 2001

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2000, dat in werking treedt op 17 juli 2001, is de heer Lenoir, J., hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen Bij koninklijk besluit van 15 juni 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2001, is b(...)

bron
ministerie van justitie
numac
2001009593
pub.
10/07/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2000, dat in werking treedt op 17 juli 2001, is de heer Lenoir, J., hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 juni 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2001, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Dendermonde, de heer Roeland, D., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijke besluiten van 26 juni 2001 zijn benoemd tot : - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Lier, Mevr.

Schyvaerts, S., griffier bij het vredegerecht van dit kanton; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Genk, Mevr.

Duplessis, H., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Bij ministerieel besluit van 28 juni 2001 is opdracht gegeven om haar functies uit te oefenen bij het vredegerecht van de kantons Edingen en Lens van 1 juli 2001 tot en met 31 juli 2001, Mevr. Baudour, M., adjunct-griffier bij het vredegerecht van tot kanton Le Roeulx.

Bij ministeriële besluiten van 3 juli 2001 : - is een einde gesteld aan de opdracht om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij het hof van beroep te Brussel, van Mevr. Vertongen, M., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van dit hof; - blijft opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij de politierechtbank te Charleroi, Mevr. Gouy, N., opsteller bij de griffie van deze rechtbank; - is tijdelijk en gedeeltelijk opdracht gegeven om zijn ambt te vervullen bij het vredegerecht van het vijfde kanton Brussel van 1 juli 2001 tot en met 31 juli 2001, de heer Geysels, J., griffier bij het vredegerecht van het zesde kanton Brussel; - is opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij het vredegerecht van het zesde kanton Gent, de heer Heylen, J., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van dit vredegerecht; - is tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij het vredegerecht van het kanton Merelbeke vanaf 1 september 2001, de heer Heylen, J., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van dit vredegerecht; - is tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-secretaris te vervullen bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, Mevr. Neels, B., beambte bij dit parket.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^