Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 december 1999

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 8 december 1999 : - is de heer Van Praet, A., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, benoemd tot ondervoorzitter in deze rechtbank; - zijn benoemd tot plaatsvervange - in het vredegerecht van het vierde kanton Gent, de heer Neels, D., advocaat; - in de politi(...)

bron
ministerie van justitie
numac
1999010239
pub.
21/12/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 8 december 1999 : - is de heer Van Praet, A., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, benoemd tot ondervoorzitter in deze rechtbank; - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter : - in het vredegerecht van het vierde kanton Gent, de heer Neels, D., advocaat; - in de politierechtbank te Brugge, de heer Persyn, J., advocaat.

Bij koninklijk besluit van 26 oktober 1999 is Mevr. Davin, M., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 5 januari 2000.

Bij koninklijk besluit van 8 december 1999 is het verlof wegens opdracht verleend aan de heer Vlogaert, J., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, verlengd voor een termijn van één jaar met ingang van 5 januari 2000.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^