Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 31 januari 2007
gepubliceerd op 09 februari 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2007003061
pub.
09/02/2007
prom.
31/01/2007
ELI
eli/besluit/2007/01/31/2007003061/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JANUARI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op artikel 36, tweede lid;

Gelet op het KB/WIB 92, inzonderheid op : - artikel 18, § 3, punt 9, vervangen door en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 december 1998, en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 en 13 juli 2001; - afdeling III van bijlage I, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 7 december 1998 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 januari 2000, 2 februari 2001, 13 juli 2001, 4 maart 2002, 28 februari 2003, 10 februari 2004, 21 januari 2005 en 17 februari 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 januari 2007;

Gelet op het enig artikel van het ministerieel besluit van 12 februari 2003 tot toekenning van een bevoegdheidsdelegatie aan de Inspectie van Financiën, waardoor, overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën geaccrediteerd bij de FOD Financiën onder meer de ontwerpen van koninklijk besluit tot indexering van de basisbedragen die dienen voor de berekening van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een voertuig dat kosteloos ter beschikking wordt gesteld (artikel 18, § 3, punt 9, 3e lid, KB/WIB 92) vrijstelt van de voorafgaandelijke akkoordbevinding van de Minister tot wiens bevoegdheid de begroting behoort;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende : - dat de bedragen die tot grondslag dienen voor de berekening van het voordeel van alle aard voortvloeiende uit het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, aan de spilindex 99,14 gekoppeld zijn; - dat de geïndexeerde bedragen van toepassing zijn vanaf 1 januari van het jaar volgend op dat waarin de spilindex is overschreden; - dat de spilindex in de loop van het jaar 2006 is overschreden maar dat het absoluut noodzakelijk is deze van de maand december 2006 te kennen om de voormelde regel correct toe te passen; - dat de geïndexeerde bedragen van toepassing zijn vanaf 1 januari 2007; - dat ze bijgevolg zo spoedig mogelijk ter kennis van de belastingplichtigen moeten worden gebracht; - dat dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De tabel die voorkomt in afdeling III van bijlage I, van het KB/WIB 92, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 7 december 1998 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 januari 2000, 2 februari 2001, 13 juli 2001, 4 maart 2002, 28 februari 2003, 10 februari 2004, 21 januari 2005 en 17 februari 2006, wordt vervangen door de volgende tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Dit besluit is van toepassing op de vanaf 1 januari 2007 toegekende voordelen van alle aard.

Art. 3.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 januari 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Wet van 4 juli 1989, Belgisch Staatsblad van 25 juli 1989.

Wet van 4 augustus 1996, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996, err. 8 oktober 1996.

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 7 december 1998, Belgisch Staatsblad van 23 december 1998.

Koninklijk besluit van 27 januari 2000, Belgisch Staatsblad van 9 februari 2000.

Koninklijk besluit van 20 juli 2000, Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2000.

Koninklijk besluit van 2 februari 2001, Belgisch Staatsblad van 16 februari 2001.

Koninklijk besluit van 13 juli 2001, Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2001.

Koninklijk besluit van 4 maart 2002, Belgisch Staatsblad van 9 maart 2002, Ed. 3, err. 9 april 2002.

Koninklijk besluit van 28 februari 2003, Belgisch Staatsblad van 6 maart 2003, Ed. 2.

Koninklijk besluit van 10 februari 2004, Belgisch Staatsblad van 18 februari 2004.

Koninklijk besluit van 21 januari 2005, Belgisch Staatsblad van 3 februari 2005.

Koninklijk besluit van 17 februari 2006, Belgisch Staatsblad van 23 februari 2006.

^