Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 maart 2017
gepubliceerd op 28 april 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2015 tot vaststelling van de bijdrage aan het "Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid - fvb-ffc Constructiv"

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017200623
pub.
28/04/2017
prom.
30/03/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAART 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2015 tot vaststelling van de bijdrage aan het "Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid - fvb-ffc Constructiv" (I)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2015 tot vaststelling van de bijdrage aan het "Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid - fvb-ffc Constructiv".

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 maart 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het bouwbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2016 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2015 tot vaststelling van de bijdrage aan het "Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid - fvb-ffc Constructiv" (Overeenkomst geregistreerd op 10 augustus 2016 onder het nummer 134504/CO/124)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren en op de arbeiders die zij tewerkstellen, alsook op de uitzendkantoren voor de arbeiders die zij ter beschikking stellen van bouwbedrijven.

Onder "arbeiders" wordt verstaan : de arbeiders en de arbeidsters.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel, in het kader van de integratie van de sectorfondsen, de geldigheidsduur te wijzigen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2015 tot vaststelling van de bijdrage aan het "Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid - fvb-ffc Constructiv" (registratienummer : 127310/CO/124).

Art. 3.Artikel 4 van de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2015 wordt vervangen door de volgende bepaling : "Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 juli 2015 en houdt op van kracht te zijn op 30 september 2016.".

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 juli 2015 en houdt op van kracht te zijn op 30 september 2016.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 30 maart 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^