Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 maart 2009
gepubliceerd op 20 april 2009

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022154
pub.
20/04/2009
prom.
30/03/2009
ELI
eli/besluit/2009/03/30/2009022154/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 MAART 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, en § 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 10 augustus 2001, en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 28 september 2006;

Gelet op de beslissing van de Overeenkomstencommissie verstrekkers van implantaten-verzekeringsinstellingen van 22 november 2006;

Overwegende dat door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle geen advies is geformuleerd binnen de termijn van vijf dagen, vermeld in artikel 27, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat het betrokken advies dienvolgens met toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn gegeven;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 13 december 2006;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 18 december 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 maart 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor begroting van 21 oktober 2008;

Gelet op het advies 45.397/1 van de Raad van State, gegeven op 26 februari 2009;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 februari 2004 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 mei 2004, 21 september 2004, 12 januari 2005, 21 januari 2005, 14 maart 2005, 7 april 2005, 10 februari 2006, 16 maart 2006, 19 april 2006, 3 mei 2006, 28 september 2006, 16 oktober 2006, 22 november 2006, 8 december 2006, 6 maart 2007, 3 augustus 2007, 17 augustus 2007, 18 januari 2008, 27 januari 2008, 13 april 2008, 13 juni 2008, 12 augustus 2008, 12 november 2008 en 9 december 2008 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1, opschrift "F.Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel", opschrift "Categorie 1b", wordt aangevuld als volgt : « 683550-683561 Geheel van gebruiksmateriaal inclusief de eventueel gebruikte hemostase clip gebruikt tijdens de verstrekking 473970-473981 via endoscopische weg . . . . . U 250 »; 2° in § 5, opschrift " F.Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel", opschrift "Categorie 1b", wordt het opschrift "Gebruiksmateriaal" aangevuld met de verstrekking 683550-683561; 3° in § 7, opschrift " F.Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel", opschrift "Categorie 1b", wordt het opschrift "Gebruiksmateriaal" aangevuld met de verstrekking 683550-683561.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 maart 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^