Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 april 2013
gepubliceerd op 16 mei 2013

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van het eHealth-platform

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013202943
pub.
16/05/2013
prom.
30/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 APRIL 2013. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van het eHealth-platform


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 augustus 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform sluiten houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/12/2008 pub. 15/01/2009 numac 2008204738 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van het Beheerscomité van het eHealth-platform sluiten houdende benoeming van de voorzitter en van de leden van het Beheerscomité van het eHealth-platform;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van het eHealth-platform wordt verleend aan de heer Michel Van Hoegaerden.

Art. 2.De heer Kurt Nys wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van het eHealth-platform, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, ter vervanging van de heer Michel Van Hoegaerden, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2013.

Art. 4.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^