Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 november 2019
gepubliceerd op 17 december 2019

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de koopkracht

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019204617
pub.
17/12/2019
prom.
29/11/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de koopkracht (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de koopkracht.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 november 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2019 Koopkracht (Overeenkomst geregistreerd op 31 juli 2019 onder het nummer 153160/CO/315.02) HOOFDSTUK I. - Voorwerp en toepassingsgebied

Art. 3.Voorwerp Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in toepassing van het sectoraal akkoord 2019-2020 van 1 juli 2019.

Art. 4.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen. HOOFDSTUK II. - Koopkracht

Art. 5.1. Met ingang van 1 augustus 2019 zullen de reële brutolonen en baremieke lonen verhoogd worden met 1,1 pct., met uitsluiting van de vaste premies. 3.2. Alle collectieve verhogingen die onderworpen zijn aan de loonnorm na 1 januari 2019, zullen verrekend worden in de maximale loonmarge, met uitzondering van barema's of indexaties. HOOFDSTUK III. - Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI)

Art. 6.Het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, ingevoerd door de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 1978 (5085/CO), zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2010 (geregistreerd op 15 juni 2010 met als registratienummer 99847/CO/315.02) en de collectieve arbeids overeenkomst van 3 juli 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 03/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten (geregistreerd op 2 augustus 2017 met als registratienummer 140786/CO/315.02), wordt verhoogd met 1,1 pct. vanaf 1 augustus 2019, met uitsluiting van de jobstudenten.

Op 1 december 2018, rekening houdende met de indexverhogingen tot op deze datum, was het bedrag van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen vastgelegd op 1 828,92 EUR. HOOFDSTUK IV. - Sociale vrede

Art. 7.De sociale vrede wordt gegarandeerd voor de periode 2019-2020 met betrekking tot alle punten opgenomen in deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Er zullen geen bijkomende eisen op ondernemingsvlak worden gesteld door de vakorganisaties met betrekking tot voormelde punten in onderhavige overeenkomst voor de periode 2019-2020. HOOFDSTUK V. - Algemeen verbindend verklaring

Art. 8.Ondertekenende partijen vragen de Koning zo vlug mogelijk huidige collectieve arbeidsovereenkomst algemeen verbindend te verklaren. HOOFDSTUK VI. - Geldigheid

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in voege op 1 augustus 2019 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan opgezegd worden middels een aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen met een opzegtermijn van 12 maanden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 29 november 2019.

De Minister van Werk, N. MUYLLE

^