Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 juni 2018
gepubliceerd op 09 juli 2018

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 445, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vastlegging van de schaal van de administratieve boetes wat de verrekenprijzen betreft en hun toepassingsmodaliteiten

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018031468
pub.
09/07/2018
prom.
29/06/2018
ELI
eli/besluit/2018/06/29/2018031468/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 445, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vastlegging van de schaal van de administratieve boetes wat de verrekenprijzen betreft en hun toepassingsmodaliteiten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 445, § 3, ingevoegd bij de programmawet van 1 juli 2016Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 01/07/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016021055 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten en gewijzigd bij de wet van 25 december 2017 houdende diverse bepalingen III;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 oktober 2016 en 20 februari 2018;

Gelet op de akkoordbevindingen van de Minister van Begroting, gegeven op 23 januari 2017 en 28 mei 2018;

Gelet op de adviezen 60.949/3 en 63.604/3 van de Raad van State, gegeven op 7 maart 2017 en 26 juni 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In hoofdstuk 3, afdeling XVII, van het KB/WIB 92 wordt een artikel 229/5 ingevoegd, luidende: "

Art. 229/5.De schaal van de administratieve geldboetes bij overtredingen bedoeld in artikel 445, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wordt als volgt vastgesteld:

Aard van de overtredingen

Geldboete

Nature des infractions

Amende administrative

A. Overtreding ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige:

Nihil

A. Infraction due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable :

Néant

B. Overtreding niet toe te schrijven aan kwade trouw of aan het opzet de belasting te ontduiken:


- 1e overtreding:

Nihil

- 2e overtreding:

1.250,00 EUR

- 3e overtreding:

6.250,00 EUR

- 4e overtreding:

12.500,00 EUR

- Volgende overtredingen:

25.000,00 EUR

B. Infraction non imputable à la mauvaise foi ou à l'intention d'éluder l'impôt :


- 1re infraction :

Néant

- 2e infraction :

1.250,00 EUR

- 3e infraction :

6.250,00 EUR

- 4e infraction :

12.500,00 EUR

- Infractions suivantes :

25.000,00 EUR

C. Infraction due à la mauvaise foi ou à l'intention d'éluder l'impôt (y compris la remise de déclarations volontairement incomplètes ou inexactes)


- 1re infraction :

12.500,00 EUR

- Infractions suivantes :

25.000,00 EUR

C. Overtreding toe te schrijven aan kwade trouw of aan het opzet de belasting te ontduiken (daaronder begrepen het indienen van vrijwillig onvolledige of onjuiste aangiften):


- 1e overtreding:

12.500,00 EUR

- Volgende overtredingen:

25.000,00 EUR


Art. 2.De minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

^