Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 september 2003
gepubliceerd op 17 november 2003

Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftemodaliteiten van de loterij met biljetten genaamd « Wenskaarten », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2003014205
pub.
17/11/2003
prom.
28/09/2003
ELI
eli/besluit/2003/09/28/2003014205/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 SEPTEMBER 2003. - Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftemodaliteiten van de loterij met biljetten genaamd « Wenskaarten », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid, en op artikel 6, § 1, 1° en 3°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Overwegende dat de evolutie van het gedrag van het publiek de Nationale Loterij tot de vaststelling heeft gebracht dat de aantrekkingskracht van de vormen van de door haar georganiseerde openbare loterijen, in het bijzonder met biljetten, sneller afneemt dan vroeger, waardoor de levensduur van dergelijke vormen van loterijen sterk wordt verkort;

Overwegende dat een dergelijke verminderde aantrekkingskracht een versnelde vernieuwing van de genoemde vormen van loterijen onontbeerlijk maakt opdat de Nationale Loterij al haar verplichtingen zou kunnen nakomen;

Overwegende dat de studie van de haalbaarheid, van het ontwerp, van de organisatie en van de rendabiliteit van de in dit besluit bedoelde vorm van openbare loterij vele maanden werk heeft gevergd van de diensten van de Nationale Loterij;

Overwegende dat de Nationale Loterij in 2003 niet al haar verplichtingen zal kunnen nakomen indien ze deze nieuwe vorm van openbare loterij, die haar extra inkomsten moet opleveren, niet onverwijld op de markt brengt;

Overwegende dat, om een dergelijke situatie te voorkomen, het absoluut noodzakelijk is dringend dit besluit te nemen opdat de Nationale Loterij onmiddellijk alle maatregelen zou kunnen treffen die vereist zijn voor een zeer snelle organisatie van de loterijvorm die door dit besluit wordt bedoeld;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gewettigd door de bovenstaande overwegingen;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Onderhavig reglement is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met biljetten, genaamd « Wenskaarten ».

De « Wenskaarten » is een loterij met biljetten waarvan de loten uitsluitend zonder trekking worden toegewezen door middel van de vermelding op het biljet, dat een lot verkregen is, en dit volgens een door het toeval bepaalde verdeling. De vermelding in kwestie is verborgen onder een af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Art. 2.Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld hetzij op één miljoen, hetzij op veelvouden van één miljoen.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 2,50 EUR.

Art. 3.Per hoeveelheid van één miljoen uitgegeven biljetten: 1° is het totale bedrag van de loten vastgesteld op 1.416.838,75 EUR; 2° is het aantal loten vastgesteld op 1.000.000, verdeeld over 2 loten van 25.000 EUR, 2 loten van 2.500 EUR, 25 loten van 250 EUR, 500 loten van 12,50 EUR, 15.000 loten van 5 EUR, 35.000 loten van 2,50 EUR en 949.471 loten van 1,25 EUR.

Art. 4.§ 1. De in toepassing van dit besluit uitgegeven biljetten vertonen de eigenschap allemaal een lot toe te wijzen uit de loten bedoeld in artikel 3, 2°.

In een duidelijk afgebakende zone aan de voorkant van de biljetten komt, in Arabische cijfers geformuleerd, het bedrag van het toegewezen lot. Deze zone is bedekt met een door de speler af te krassen ondoorzichtige deklaag. § 2. De verkoop van de biljetten berust op de volgende modaliteiten : 1° elk biljet vergezelt, onder een verwijderbare of andere vorm, één « Wenskaart »;2° de « Wenskaarten » kunnen verpakt worden in pakketten die, met een passende verpakking, een door de Nationale Loterij bepaald aantal biljetten bevatten;3° de biljetten kunnen verkocht worden, hetzij per pakket, hetzij per stuk, hetzij per pakket en per stuk.In voorkomend geval legt de Nationale Loterij de wijze(n) vast, uit deze drie mogelijkheden, die zal (zullen) van toepassing zijn; 4° de « Wenskaarten », en hun verpakkingen indien ze verpakt zijn in pakketten, kunnen naast commerciële of informatieve vermeldingen ook andere vermeldingen bevatten onder elke vorm die nuttig is voor hun administratief, informatica en boekhoudkundig beheer.

Art. 5.Op de voor- of op de achterkant van de biljetten kunnen de volgende vermeldingen staan, uitsluitend voor de controle en het administratief beheer van deze biljetten : 1° een reeks zichtbare cijfers;2° een reeks cijfers, bedekt met een ondoorzichtige deklaag;3° twee zichtbare streepjescodes.

Art. 6.In de zone, bedoeld in artikel 4, § 1, tweede lid, kunnen controlevermeldingen staan onder elke vorm die de Nationale Loterij nuttig acht.

Alleen de Nationale Loterij heeft het recht om, ter controle, de in artikel 4, § 1, tweede lid, en in artikel 5, 2° bedoelde ondoorzichtige deklagen van de onverkochte biljetten af te krassen.

Art. 7.Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten enkel wordt bepaald door het toeval: 1° wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen met betrekking tot de toewijzing van de loten;2° mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee elementen kunnen worden onthuld met betrekking tot de toewijzing van de loten. Op de voor- of de achterkant van de biljetten worden er cijfers en/of letters vermeld ter identificatie van de uitgifte waartoe deze biljetten behoren. Het aantal uitgiften wordt vastgelegd door de Nationale Loterij.

Art. 8.De loten zijn betaalbaar aan toonder tegen afgifte van de winnende biljetten bij de verkopers, vanaf de aankoop van de biljetten tot en met de laatste dag van een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren. De loten van 25.000 EUR zijn ook betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij.

Art. 9.Voor elke biljettenuitgifte worden de afsluitingsdatum van de verkoop en de daarmee samenhangende afsluitingsdatum van de uitbetaling van de loten door de Nationale Loterij bekendgemaakt met alle door haar nuttig geachte middelen.

Art. 10.De loten die niet binnen de in artikel 8 vastgelegde termijn werden opgeëist, verblijven aan de Nationale Loterij.

Art. 11.Klachten over de uitbetaling van de loten moeten, op straffe van verval, binnen de in artikel 8 bedoelde termijn van twee maanden worden ingediend. Ze dienen per aangetekende brief aan de Nationale Loterij te worden gericht of in ruil voor een ontvangstbewijs bij de Nationale Loterij te worden afgegeven.

Elke klacht moet vergezeld gaan van het betrokken biljet. Op de keerzijde van het biljet moet de deelnemer zijn naam, voornaam en adres vermelden.

Art. 12.Het is minderjarigen verboden deel te nemen.

Art. 13.De Nationale Loterij erkent slechts één eigenaar van een winnend biljet, namelijk de toonder ervan. De staving van de identiteit wordt evenwel geëist: 1° als er twijfel bestaat over de geldigheid van het biljet, als het besmeurd, gescheurd, onvolledig of herplakt is.In dat geval wordt het biljet door de Nationale Loterij ingehouden totdat ze een beslissing heeft genomen, en ontvangt de toonder van het biljet een bewijs van afgifte; 2° als dit noodzakelijk is voor de door de Nationale Loterij vastgelegde betalingswijze van de loten;3° als het vermoeden bestaat dat de toonder van het biljet minderjarig is;4° als het vermoeden bestaat dat de toonder het biljet op onrechtmatige wijze heeft verworven;5° als om het even welke wettelijke bepaling daarin voorziet.

Art. 14.Geen enkel bezwaar noch verzet wordt aanvaard bij diefstal, verlies of vernietiging van een biljet of van een ten gunste van de toonder opgesteld bewijs van afgifte.

Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket.

De Nationale Loterij en de tussenpersonen van haar distributienet respecteren de anonimiteit van de deelnemers, behalve wanneer laatstgenoemden hieraan verzaken.

Art. 15.De biljetten kunnen nog de volgende vermeldingen bevatten: 1° uitleg, voorschriften en informatie bestemd voor de deelnemers;2° reclame ten gunste van de Nationale Loterij en, in ruil voor een financiële of andere compensatie, ten gunste van derden met wie de Nationale Loterij het commercieel opportuun acht om samen te werken teneinde haar activiteiten te promoten.

Art. 16.In het kader van door de Nationale Loterij georganiseerde promotie-acties, alleen of samen met derden, kunnen er extra loten in natura of in speciën worden toegekend, hetzij door een trekking, hetzij door een wedstrijd. De modaliteiten van deze promotie-acties worden door de Nationale Loterij bepaald en bekendgemaakt met alle door haar nuttig geachte middelen.

Het is minderjarigen verboden deel te nemen aan de in het eerste lid bedoelde promotie-acties.

Art. 17.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 18.De Minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 september 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE

^