Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 oktober 2016
gepubliceerd op 22 november 2016

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende benoeming van de leden van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016205705
pub.
22/11/2016
prom.
28/10/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

28 OKTOBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014203852 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de ledenvan het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform sluiten houdende benoeming van de leden van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 augustus 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform sluiten houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform, artikel 23, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014203852 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de ledenvan het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform sluiten houdende benoeming van de leden van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 november 2015;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014203852 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de ledenvan het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform sluiten houdende benoeming van de leden van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform, wordt de volgende wijziging aangebracht: De heer J.-F. Berger wordt benoemd tot stemgerechtigd lid van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform als vertegenwoordiger van het Nationaal Intermutualistisch College, ter vervanging van de heer S. Loyens, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 2.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014203852 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de ledenvan het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform sluiten houdende benoeming van de leden van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° De heer P.Krott wordt benoemd tot lid met raadgevende stem van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform als vertegenwoordiger van de gefedereerde entiteiten, ter vervanging van mevrouw K. Cormann, wiens mandaat hij zal voleindigen. 2° Mevrouw I.Van Der Brempt wordt benoemd tot lid met raadgevende stem van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform als vertegenwoordiger van de federale overheid, ter vervanging van de heer L. Nicolas, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2016, met uitzondering van artikel 1, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2016.

Art. 4.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 oktober 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK

^