Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 september 2020
gepubliceerd op 10 november 2020

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de ondernemingsovereenkomsten

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020203775
pub.
10/11/2020
prom.
27/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de ondernemingsovereenkomsten (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de ondernemingsovereenkomsten.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 september 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2019 Ondernemingsovereenkomsten (Overeenkomst geregistreerd op 15 oktober 2019 onder het nummer 154448/CO/327.03) Inleiding Door het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst verbinden de sociale partners zich ertoe om overeen te komen over garanties die noodzakelijk zijn voor het goede verloop van een prestatie in een externe ondernemings-overeenkomt.

De ondertekenende partijen erkennen de ondernemingsovereenkomsten als integrerend deel van het geheel van de activiteiten van de beschutte werkplaatsen met als doelstelling om hun sociale opdracht inzake integratie van werknemers met een handicap in het gewone arbeidsmilieu te realiseren.

De gefactureerde prijs moet het ten minste mogelijk maken om het loon van de werknemer te financieren volgens het minimumuurloon van categorie 1, vastgesteld door het paritair subcomité, verhoogd met 18 pct...

De gecreëerde banen vormen geen vervangende banen voor ontslagen in de externe onderneming.

De sociale partners verbinden zich ertoe om te verwijzen naar het sectoraal vademecum voor alle aspecten die niet worden behandeld door deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Deze collectieve overeenkomst heeft als doel om de modaliteiten van de prestaties in een ondernemingsovereenkomst vast te stellen, zonder afbreuk te doen aan het sociaal overleg op lokaal vlak.

Er kunnen collectieve arbeidsovereenkomsten op ondernemingsniveau worden gesloten tot vaststelling van gunstigere modaliteiten dan die waarin voorzien is in deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Als deze prestaties tot nu toe waren vermeld in lokale overeenkomsten of akkoorden, is het aan de partijen die deze lokale overeenkomsten of akkoorden hebben gesloten om de nodige maatregelen te nemen om de concordantie ervan met deze collectieve arbeidsovereenkomst te evalueren. De gelijkwaardige of gunstigere lokale overeenkomsten, akkoorden zullen van toepassing zijn in plaats van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 1. Toepassingsgebied Artikel 1.Deze overeenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de beschutte werkplaatsen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, met uitzondering van de beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap.

Onder "werknemers" wordt verstaan : alle mannelijke en vrouwelijke werknemers, arbeiders en bedienden, ongeacht het type arbeidsovereenkomst. 2. Aanstelling van de werknemer Art.2. De prestaties in verband met de ondernemingsovereenkomsten maken integraal deel uit van de activiteiten van de beschutte werkplaats. Zij worden uitgevoerd op contractuele of vrijwillige basis volgens de capaciteiten en competenties van de werknemers.

Presteren in ondernemingsovereenkomst, de werknemers van wie in de arbeidsovereenkomst vermeld staat dat de werknemer kan werken in een externe onderneming.

Bij gebreke daaraan worden de prestaties in ondernemingsovereenkomst voorgesteld aan vrijwillige werknemers die aan de criteria beantwoorden. Bij gebreke daaraan, kan een beroep worden gedaan op andere werknemers. Een, eventueel tijdelijk, aanhangsel bij hun arbeidsovereenkomst kan dan worden ondertekend.

De werknemers kunnen objectiveerbare redenen laten gelden om te weigeren, waarbij zij eventueel kunnen worden bijgestaan door hun vakbondsafgevaardigde.

De hierboven beschreven procedure moet niet tot gevolg hebben dat het voortbestaan van een ondernemingsovereenkomst of het creëren van een nieuwe ondernemingsovereenkomst in moeilijkheden zou worden gebracht. 3. Sociaal overleg Art.3. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, wordt bij elke opstart van ondernemingsovereenkomst, informatie medegedeeld aan de vakbondsafvaardiging.

Bij elk begin van een ondernemingsovereenkomst zal informatie worden medegedeeld aan de vertegenwoordigers van de werknemers in de ondernemingsraad of bij gebreke daaraan in het comité voor preventie en bescherming op het werk of aan de vakbondsafvaardiging (plaats, arbeidstijdregeling, soorten prestaties, aard van de arbeid, duur van de overeenkomst, naam van de begeleider(s)).

De vakbondsafvaardiging kan te allen tijde beschikken over de naamlijst van de werkgever waarin de werknemers vermeld staan die tewerkgesteld zijn met een ondernemingsovereenkomst alsook over de tewerkstellingsplaatsen.

Zonder afbreuk te doen aan het sociaal overleg op lokaal niveau, verbinden de ondertekenende partijen zich ertoe opdat de arbeidstijdregelingen die moeten worden toegepast in het kader van een ondernemingsovereenkomst positief zouden worden onderzocht op lokaal niveau in geval van noodzakelijke aanpassing van het arbeidsreglement, behalve als er objectiveerbare motieven zijn die op papier gezet zijn in de ondernemingsraad of bij de vakbondsafvaardiging.

Art. 4.Voorafgaand aan elk bezoek van de vakbondsafvaardiging binnen een onderneming cliënt, is een voorafgaande toestemming van de cliënt en van de directie vereist. De directies van de beschutte werkplaatsen verbinden zich ertoe om de contacten te vergemakkelijken tussen de vakbondsafvaardiging en de werknemers met een ondernemingsovereenkomst.

En in geval van weigering van de onderneming cliënt zal overleg plaatsvinden tussen de directie van de beschutte werkplaats en de cliënt, teneinde de gepaste plaats en ogenblik voor dit bezoek te bepalen.

De vakbondsafvaardiging mag, zonder dat dit de arbeidsorganisatie mag verstoren, mondeling of schriftelijk alle nuttige mededelingen doen aan het personeel. Deze mededelingen moeten van professionele of van syndicale aard zijn. 4. Arbeidsvoorwaarden Art.5. De werknemers met een ondernemingsovereenkomst moeten arbeidsvoorwaarden genieten die vergelijkbaar zijn met die van de interne werknemers.

De werknemer blijft te allen tijde toegang hebben tot de sociale diensten van de beschutte werkplaats, tot de sociaal assistent(e), tot de dienst human ressources, tot de preventieadviseur en tot zijn vakbondsafgevaardigde. De werknemer kan tevens te allen tijde een ontmoeting vragen met deze diensten binnen de onderneming waar hij zijn externe overeenkomst uitvoert.

De werknemer met ondernemingsovereenkomst behoudt evenals zijn collega's zijn rechten om verlof te nemen, om deel te nemen aan de opleidingen, aan de sociale (feesten, ontmoetingen, enz.) en vakbondsactiviteiten.

Het opleidingsplan van de beschutte werkplaats zal moeten voorzien in bijzondere bepalingen opdat de werknemers in ondernemingsovereenkomst hun competenties zouden kunnen ontwikkelen en de opleidingen volgen.

De werknemer moet recht hebben op rust- en maaltijdpauzes overeenkomstig de bepalingen waarin voorzien is in de beschutte werkplaats.

Art. 6.De beschutte werkplaatsen verbinden zich ertoe om het aantal uren na te leven waarin voorzien is in de gemiddelde wekelijkse arbeidstijdregeling over de referentieperiode van de beschutte werkplaats.

Art. 7.Nachtarbeid moet zoveel mogelijk worden voorkomen in het kader van de ondernemingsovereenkomsten en moet desgevallend worden omkaderd. De beslissing om af te wijken van het verbod op nachtarbeid blijft onder de bevoegdheid vallen van de sociale gesprekspartners op lokaal niveau. Deze afwijking moet geval per geval en per ondernemingsovereenkomst worden besproken.

Alle ondernemings-collectieve arbdeisovereenkomsten gesloten in het kader van nachtarbeid voorzien in een opzeggingsclausule met motiveringen in verband met de arbeidsorganisatie en -voorwaarden.

Zonder afbreuk te doen aan het sociaal overleg op lokaal niveau binnen de beschutte werkplaatsen, kunnen de werknemers met een ondernemingsovereenkomst die het wensen, op hun verzoek, in geval van noodzaak en met akkoord van de vakbondsafvaardiging, nachtarbeid uitvoeren. Het vrijwillig karakter is opzegbaar, in de loop van de ondernemingsovereenkomst, voor de werknemers met een handicap.

Overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 49 van 21 mei 1991 betreffende de waarborg van een specifieke financiële vergoeding voor de werknemers tewerkgesteld in het kader van ploegenarbeid met nachtprestaties of in andere arbeidsvormen met nachtprestaties (gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 49bis van 9 januari 1995), wordt een financiële vergoeding per uur gestort aan de werknemers tewerkgesteld met een ondernemingsovereenkomst in een arbeidsstelsel dat onder het toepassingsgebied van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 49 valt.

Het bedrag van deze vergoeding wordt op sectoraal niveau vastgesteld op 1,5 EUR/uur ongeacht de leeftijd van de werknemer (in plaats van momenteel 1,18 EUR/uur voor werknemers jonger dan 50 jaar en 1,44 EUR/uur voor werknemers van 50 jaar en ouder).

Art. 8.De collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2010 betreffende de reiskosten in externe ondernemingen voor de werknemers met een ondernemingsovereenkomst blijft van toepassing.

Als de afstand woonplaats-plaats van de ondernemingsovereenkomst minder bedraagt dan de afstand woonplaats-beschutte werkplaats, kan de werknemer aanspraak maken op de reiskosten waarin voorzien is in de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2005 betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de reiskosten (tarieven TEC), ten belope van de afstand woonplaats-beschutte werkplaats.

De werknemers die zich verplaatsen met hun eigen middel (die hun eigen voertuig gebruiken) in het kader van een ondernemingsovereenkomst hebben recht op een omniumverzekering voor dienstopdrachten die ten laste wordt genomen door hun werkgever voor hun verplaatsingen woonplaats-plaats van de ondernemingsovereenkomst. De beschutte werkplaats informeert de werknemer en de vakbondsafvaardiging over de gekozen dekking.

Art. 9.Telkens wanneer men zich naar de beschutte werkplaats begeeft, op verzoek van de werkgever, wordt de verplaatsingstijd tussen de beschutte werkplaats en de onderneming cliënt en omgekeerd gelijkgesteld met arbeidstijd.

Art. 10.In het geval waarin de werknemer (chauffeur of passagier) zich rechtstreeks van zijn woonplaats naar de vestiging van de cliënt begeeft en voor zover de afgelegde afstand langer is dan de afstand woonplaats-beschutte werkplaats, zal hem een verwijderingspremie per overtollige km, heen-terug worden toegekend. Deze premie zal 0,0657 EUR per overtollige km bedragen. Als de afstand korter is, zal deze bepaling niet van toepassing zijn. 5. Begeleiding - supervisie Art.11. De begeleiders zorgen voor de passende omkadering zoals bepaald in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid.

Gelet op de verwijdering van de werknemer, moet de werkgever erop toezien om alle noodzakelijke voorwaarden te verschaffen opdat de werknemer zo goed mogelijk zou worden ondersteund.

Behalve in bijzondere omstandigheden, presteert de werknemer tewerkgesteld in het kader van een ondernemingsovereenkomst ten minste een maand vooraf in de beschutte werkplaats zelf.

Voor elke werknemer die voor de eerste keer in het kader van een ondernemingsovereenkomst in dienst treedt, moet vanaf de 1ste dag worden gezorgd voor begeleiding door een ploegbaas of een monitor of door een omkaderingspersoon aangesteld door de directie.

De werknemer krijgt maandelijks het bezoek, op zijn werkplaats, van de maatschappelijk werker of afwisselend van de preventieadviseur. 6. Veiligheid en welzijn van de werknemers Art.12. De werknemers moeten voorwaarden inzake veiligheid en welzijn op het werk genieten overeenkomstig de wetgeving die van kracht is.

Zonder afbreuk te doen aan de reglementeringen waarin voorzien is in : - het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid (gedetailleerde beschrijving van elke werkpost in de ondernemingsraad); - de sectorale tool inzake functieclassificatie van het productiepersoneel - Ergo Meta (functiebeschrijving); - welzijnswetgeving betreffende het werk met derden; - algemene risicoanalyse, voor elke soort post moet een taakomschrijving en een risicoanalyse worden opgemaakt. Deze zullen worden voorgesteld in de organen voor sociaal overleg die ter zake bevoegd zijn.

Art. 13.Om een opvolging te waarborgen van het welzijn van de werknemers zal een tevredenheidsenquête of gelijkgestelde enquête worden uitgevoerd na een periode van 4 maanden bij elke werknemer die betrokken is bij een nieuwe ondernemingsovereenkomst. Hetzelfde geldt op het einde van de eerste overeenkomst, voor de ondernemingsovereenkomsten voor een duur van minder dan 4 maanden en die opnieuw zullen worden gesloten. In het kader van deze tevredenheidsenquête of gelijkgestelde enquête kan de werknemer de bijstand van de maatschappelijk werker genieten.

In deze tevredenheidsenquête of gelijkgestelde enquête zullen de thema's moeten worden opgenomen die bepaald zijn op sectoraal niveau.

De sociale partners verbinden zich ertoe om, binnen een termijn van 6 maanden, op sectoraal niveau, een lijst op te maken van de thema's die uitsluitend verband houden met het welzijn van de werknemers.

De resultaten van de enquête of gelijkgestelde enquête zullen worden voorgesteld aan de bevoegde organen inzake sociaal overleg. De werkgever is de bevoegde gesprekspartner voor elke eventuele opvolging van de resultaten en om de noodzakelijke maatregelen te nemen in overleg met de bevoegde organen inzake sociaal overleg. 7. Integratie Art.14. Teneinde in samenhang te blijven met het integratie-initiatief van de gehandicapte in het gewone circuit, kunnen de handelsovereenkomsten niet voorzien in een vrijblijvende clausule.

Bovendien, ingeval de cliënt een productiewerknemer van de beschutte werkplaats wil in dienst nemen (gehandicapte en buiten kaderpersoneel - ploegbaas) die verbonden is door een ondernemingsovereenkomst, zal de beschutte werkplaats faciliteiten voorstellen aan de onderneming cliënt gedurende een periode van 3 maanden vanaf de aanwervingsdatum door de cliënt, namelijk : - Aan de onderneming cliënt een administratieve en sociale ondersteuning verstrekken voor haar initiatieven en bij de begeleiding van de werknemer; - Aan de werknemer de mogelijkheid waarborgen om, binnen deze periode, te kunnen terugkomen naar de beschutte werkplaats als hij dit wenst (integratieprobleem, verschil tussen de verwachtingen en de realiteit, moeilijke aanpassing aan de werkpost,...) en om terug een werkpost te vinden binnen de beschutte werkplaats aan dezelfde voorwaarden.

Gedurende deze periode van 3 maanden kunnen de beschutte werkplaats en de werknemer, eventueel geadviseerd door zijn vakbondsafgevaardigde, beslissen om de arbeidsovereenkomst die hen verbindt te verbreken of te schorsen, rekening houdend met de bijzonderheden van elke situatie. 8. Slotbepalingen Art.15. Deze collectieve arbeidsovereenkomst gaat in op 1 oktober 2019 en is gesloten voor een onbepaalde duur. Ze kan door elke ondertekenende partij worden opgezegd met een opzeggingstermijn van 6 maanden die met een ter post aangetekend schrijven wordt gericht tot de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 27 september 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE

^