Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 november 2007
gepubliceerd op 17 december 2007

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2007011562
pub.
17/12/2007
prom.
27/11/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2007. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen, inzonderheid op artikel 4, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2005 betreffende de wijze van voordracht en aanstelling van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 maart 2005 tot aanduiding van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comté voor de Distributie, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 april 2006;

Gelet op het voorstel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen van 1 oktober 2007.

Op de voordracht van onze Minister van Economie en Onze Minister van Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Op voorstel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen wordt eervol ontslag verleend uit haar mandaat in het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie : als plaatsvervangend lid : Katrien DESCHRIJVER;

Art. 2.§ 1. Op voorstel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen wordt benoemd in het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie : als plaatsvervangend lid : Patrick DERCK. § 2. Dit nieuw lid voltooit het mandaat van zijn voorganger bedoeld in artikel 1.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze minister bevoegd voor Economie en Onze minister bevoegd voor Middenstand zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 november 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, M. VERWILGHEN De Minister van Middenstand, Mevr. S. LARUELLE

^