Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 april 2022
gepubliceerd op 31 mei 2022

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2022201767
pub.
31/05/2022
prom.
24/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 APRIL 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) vanaf 62 jaar (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de steenbakkerij;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) vanaf 62 jaar.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 april 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de steenbakkerij Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2021 Toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) vanaf 62 jaar (Overeenkomst geregistreerd op 17 december 2021 onder het nummer 168984/CO/114) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en arbeiders van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij.

De termen "arbeider", "hij", "zijn",... verwijzen naar arbeiders en arbeidsters.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten ter uitvoering van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (hierna koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie sluiten).

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt tevens gesloten ter uitvoering van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten in de Nationale Arbeidsraad (NAR) van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen (hierna collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17). HOOFDSTUK II. - Rechthebbenden

Art. 3.1. Overeenkomstig de bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 en onder voorbehoud van eventuele aanpassingen aangebracht aan deze reglementering, wordt een recht op bedrijfstoeslag voor het sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid (SWT) toegekend, ten laste van het "Sociaal Fonds voor de baksteenindustrie" (hierna sociaal fonds), voor arbeiders die worden ontslagen (behalve in het geval van dringende reden) en die cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen : - Recht hebben op een wettelijke werkloosheidsuitkering; - De arbeiders ontslagen in 2021, 2022 en 2023 moeten de leeftijd van 62 jaar bereiken uiterlijk op 30 juni 2023 en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst; - Op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst de beroepsloopbaan als loontrekkende kunnen bewijzen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie sluiten; - Een sectoranciënniteit van 5 jaar kunnen aantonen. 2. De aanvragen om te kunnen genieten van het sectoraal conventioneel SWT kunnen worden ingediend wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan zoals voorzien in dit artikel 3.1.

Art. 4.Het sociaal fonds waarborgt in alle gevallen de betaling van de bedrijfstoeslag voor het sectoraal conventioneel SWT, behalve wanneer de wetgeving op de sluiting van de onderneming van toepassing is. HOOFDSTUK III. - Bedrijfstoeslag

Art. 5.1. De arbeiders die voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, hebben recht op een bedrijfstoeslag zoals voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17. 2. Deze bedrijfstoeslag wordt toegekend aan de arbeiders in uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de statuten, zoals vastgesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2019 houdende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de baksteenindustrie" (koninklijk besluit van 16 juni 2019).3. Bovendien worden de bijzondere werkgeversbijdragen, opgelegd door titel XI, hoofdstuk VI, afdeling 2 van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I), ten laste genomen door het sociaal fonds.Ook in geval van wijziging van deze regeling van werkgeversbijdragen of in geval van bijkomende werkgeversbijdragen, zullen deze ten laste worden genomen door het sociaal fonds.

Art. 6.Het brutoloon, zoals omschreven in artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van arbeiders die tijdens een bepaalde periode voorafgaand aan het SWT hebben genoten van tijdskrediet of loopbaanonderbreking of ontslagcompensatievergoeding, zal worden geactualiseerd met de loonaanpassingen ingevolge de stijging van het indexcijfer en de conventionele loonsverhogingen die er in die periode hebben plaatsgehad en berekend op basis van de voltijdse tewerkstelling die ze voordien hadden. HOOFDSTUK IV. - Procedure

Art. 7.1. Vooraleer over te gaan tot het ontslag, pleegt de werkgever overleg met de betrokken arbeiders. Daarnaast wint hij het advies in van de ondernemingsraad, bij ontstentenis daarvan, van de syndicale afvaardiging of, bij ontstentenis daarvan, van de vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties. 2. De opzegging wordt betekend binnen de 7 kalenderdagen volgend op het gemeenschappelijk besluit dat werd genomen tijdens voormeld overleg.3. Op het ogenblik van de betekening van het ontslag, zendt de werkgever aan het sociaal fonds, op een daartoe bestemd formulier, in twee exemplaren, de gegevens welke betrekking hebben op het voormeld gemeenschappelijk besluit.4. Het toezichtcomité, zoals opgericht overeenkomstig artikel 10, doet uitspraak over de geldigheid van de ingezonden gegevens. HOOFDSTUK V. - Uitkeringsmodaliteiten

Art. 8.De bedrijfstoeslag van het sectoraal conventioneel SWT wordt uitgekeerd aan de arbeider in de loop van de maand die volgt op de maand waarop de arbeider recht heeft op de wettelijke werkloosheidsuitkering.

Art. 9.Het sectoraal conventioneel SWT mag niet worden gecumuleerd met andere vergoedingen of toelagen voortvloeiend uit de stopzetting van de bedrijvigheid, verleend krachtens wettelijke, conventionele of reglementaire bepalingen, met uitzondering van de sectorale afscheidspremie. HOOFDSTUK VI. - Toezicht

Art. 10.1. In de schoot van het sociaal fonds wordt een toezichtcomité opgericht, waarvan de leden door de raad van bestuur van het fonds worden aangeduid. 2. Dit toezichtcomité heeft tot taak : a.Uitspraak te doen over de ingezonden formulieren; b. Te waken over de vervanging van de arbeiders inSWT;c. Uitspraak te doen over uitzonderlijke gevallen;d. Verslag uit te brengen aan de raad van bestuur van het fonds over de uitvoering van deze collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK VII. - Geldigheid

Art. 11.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur en treedt in werking op 1 juli 2021 en houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2023.

Zij wordt neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de algemeen verbindende kracht bij koninklijk besluit wordt gevraagd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 april 2022.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^