Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 februari 2018
gepubliceerd op 13 maart 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018011185
pub.
13/03/2018
prom.
23/02/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 47 van 24 oktober 1967 tot instelling van een Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen en tot vaststelling van het statuut van de Nationale Paritaire Commissies voor andere beoefenaars van de geneeskunst of voor andere categorieën van inrichtingen, almede van de Gewestelijke Paritaire Commissies, artikelen 3 en 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen;

Op voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 29 februari 1988, 6 februari 1989, 13 september 1989, 27 september 1989, 16 februari 1990, 23 oktober 1991, 22 februari 1994, 3 juni 1994, 31 januari 1995, 30 mei 1996, 3 september 2000, 28 september 2001, 7 juli 2002, 21 mei 2003, 6 juli 2004, 19 april 2006, 26 april 2007, 25 februari 2013, 17 juni 2016 en 19 april 2017, worden de woorden "Mevr. Theunis, K., Bekkevoort-Assent" vervangen door de woorden "Mevr. Geukens, L., Antwerpen".

Art. 2.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 februari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^