Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 07 november 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de verlenging van de eindeloopbaanregeling

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017204427
pub.
07/11/2017
prom.
22/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de verlenging van de eindeloopbaanregeling (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het havenbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de verlenging van de eindeloopbaanregeling.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het havenbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2017 Verlenging van de eindeloopbaanregeling (Overeenkomst geregistreerd op 4 mei 2017 onder het nummer 139002/CO/301) Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het havenbedrijf en op de havenarbeiders van de pool, de magazijnarbeiders, de fruitsorteerders en de vaklui die zij tewerkstellen.

Eindeloopbaan

Art. 2.a) Het stelsel van de "verminderd arbeidsgeschikten (VA) vanaf 55 jaar" voor de havenarbeiders van de pool, de magazijnarbeiders en de fruitsorteerders blijft behouden tot 31 december 2017. b) Het stelsel van de "verminderd arbeidsgeschikten (VA) vanaf 58 jaar" voor de vaklui blijft behouden tot 31 december 2017.c) De modaliteiten voor de toepassing van gedeeltelijke vrijstelling van aanwerving en stempelcontrole voor de havenarbeiders van de pool worden vastgelegd per paritair subcomité en dit tot 31 december 2017. Geldigheidsduur

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 29 maart 2017. Zij treedt buiten werking op 1 januari 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^