Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 juli 2008
gepubliceerd op 29 augustus 2008

Koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde **** van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000730
pub.
29/08/2008
prom.
22/07/2008
ELI
eli/besluit/2008/07/22/2008000730/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 JULI 2008. - Koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde **** van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


**** ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid op artikelen 10, § 1, eerste lid, 15bis, § 3, derde lid, en 19, § 1, derde lid, en § 2, eerste en tweede lid, laatst gewijzigd bij de wet van 25 april 2007, Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 houdende vaststelling van de gevallen waarin en van de voorwaarden waaronder een vreemdeling, wiens afwezigheid uit het Rijk langer dan één jaar duurt, kan gemachtigd worden er terug te keren, Gelet op het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de **** van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Gelet op het advies van de **** van Financiën, gegeven op 29 februari 2008;

Gelet op het akkoord van Onze **** voor Begroting, gegeven op 14 april 2008;

Gelet op het advies 44.646/4 van de **** van State, gegeven op 23 juni 2008, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de **** van State;

Op de voordracht van Onze **** van het Migratie- en **** en op het advies van **** in **** vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK ****. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit besluit zet onder meer de bepalingen inzake de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van de richtlijn 2003/109/EG van de **** van de **** **** van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen, om.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° de minister: de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;2° het koninklijk besluit van 8 oktober 1981: koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. HOOFDSTUK ****. - **** van de bestaansmiddelen die vereist zijn voor het bekomen van de status van langdurig ingezetene

Art. 3.**** vreemdeling die een aanvraag voor de toekenning van de status van langdurig ingezetene indient, moet het bewijs leveren dat hij beschikt over een maandelijks inkomen dat minimaal met de volgende bedragen overeenstemt: - voor zichzelf: 684 ****; - voor elke persoon die te zijnen laste is: 228 ****.

Art. 4.De bedragen die in artikel 3 zijn vastgelegd worden aan de index van de **** van het Rijk, 106,53 (basis 2004 = 100) gekoppeld.

Ze worden elk jaar op 1 januari aangepast, in functie van het gemiddelde indexcijfer van het voorafgaande jaar. Het bekomen resultaat wordt naar boven op de **** afgerond. HOOFDSTUK ****. - Voorwaarden waaronder en gevallen waarin de vreemdeling die de status van langdurig ingezetene geniet en gedurende twaalf opeenvolgende maanden afwezig was van de **** van de **** van de **** **** zijn recht van terugkeer naar het Rijk niet verliest

Art. 5.**** vreemdeling die de status van langdurig ingezetene geniet, kan een recht van terugkeer uitoefenen na een afwezigheid van de **** van de **** van de **** **** gedurende twaalf opeenvolgende maanden, op voorwaarde : 1° dat hij, vóór zijn vertrek, aan het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats bewezen heeft dat hij zijn **** in België behoudt en het gemeentebestuur kennis heeft gegeven van zijn voornemen om het land te verlaten en er terug te keren;2° dat hij bij zijn terugkeer in het bezit is van een EG-verblijfsvergunning van langdurig ingezetene waarvan de geldigheidsduur niet verstreken is;3° dat hij zich binnen vijftien dagen na zijn terugkeer aanmeldt bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats. **** vreemdeling die **** in het land terug te keren na de datum waarop zijn E**** van langdurig ingezetene verstrijkt, moet vóór zijn vertrek de vernieuwing van tevoren aanvragen, overeenkomstig artikel 41 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981.

Art. 6.**** vreemdeling die houder is van een EG-verblijfsvergunning van langdurig ingezetene waarvan de geldigheidsduur niet verstreken is, die in zijn land zijn wettelijke militaire verplichtingen gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden moet vervullen, moet alleen het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats kennis geven van zijn afwezigheid. Bij zijn terugkeer wordt hij van rechtswege opnieuw in de toestand geplaatst waarin hij zich bevond, op voorwaarde dat hij teruggekeerd is binnen zestig dagen na het vervullen van zijn militaire verplichtingen.

Art. 7.**** vreemdeling die houder is van een EG-verblijfsvergunning van langdurig ingezetene waarvan de geldigheidsduur niet verstreken is, die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden naar zijn land terugkeert om er van **** te genieten of om er te studeren, moet alleen het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats kennis geven van zijn afwezigheid. Bij zijn terugkeer wordt hij van rechtswege opnieuw in de toestand geplaatst waarin hij zich bevond, op voorwaarde dat hij binnen zestig dagen na het einde van de **** of de studies teruggekeerd is. HOOFDSTUK ****. - Voorwaarden waaronder en gevallen waarin de vreemdeling die zijn recht van terugkeer verloren heeft de status van langdurig ingezetene kan herkrijgen

Art. 8.**** vreemdeling die overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 5, 6 en 7 het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats op de hoogte heeft gebracht van zijn voornemen het land te verlaten en er terug te keren en die, wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, niet in staat is geweest binnen de voorziene termijnen naar het land terug te keren, kan opnieuw in zijn vroegere toestand geplaatst worden bij de beslissing van de minister of van zijn gemachtigde.

**** afwachting van die beslissing geeft het gemeentebestuur, na de controle van de reële verblijfplaats die de burgemeester of zijn gemachtigde moet laten uitvoeren en na inzage van de documenten die vereist zijn voor zijn terugkeer in het ****, aan de vreemdeling een document af overeenkomstig het model van bijlage 15 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981.

Dit document bewijst dat de vreemdeling zich bij het gemeentebestuur heeft aangemeld en dekt voorlopig zijn verblijf gedurende drie maanden.

Is de beslissing gunstig of wordt, binnen die termijn, geen beslissing ter kennis van het gemeentebestuur gebracht, dan wordt de vreemdeling opnieuw in zijn vroegere toestand geplaatst.

Indien de minister of zijn gemachtigde beslist dat de vreemdeling niet meer tot een verblijf in het Rijk wordt toegelaten brengt het gemeentebestuur hem deze beslissing ter kennis door afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 14 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981.

Art. 9.**** vreemdeling die de status van langdurig ingezetene geniet, die gedurende twaalf opeenvolgende maanden afwezig was van de **** van de **** van de **** **** en die zijn recht van terugkeer verloren heeft, kan zijn status herkrijgen, op voorwaarde dat hij houder is van een geldig paspoort of een **** die dit paspoort vervangt, dat hij bewijst dat hij op het moment van zijn aanvraag niet meer dan vijf jaar afwezig is geweest uit het Rijk en dat hij voldoet aan de voorwaarden die voorzien worden in de artikelen 10, 11 of 12.

Art. 10.**** vreemdeling kan zijn status van langdurig ingezetene herkrijgen indien hij bewijst dat hij gedurende een periode van vijftien jaar op regelmatige en ononderbroken wijze in het **** voor zijn vertrek verbleven heeft.

Art. 11.**** vreemdeling die minder dan eenentwintig jaar oud is, kan zijn status van langdurig ingezetene herkrijgen indien hij om redenen onafhankelijk van zijn wil van het **** verwijderd werd gehouden.

Art. 12.**** vreemdeling die in België geboren is, kan zijn status van langdurig ingezetene herkrijgen indien hij bewijst dat hij gedurende een periode van tien jaar op regelmatige en ononderbroken wijze in het **** voor zijn vertrek verbleven heeft.

Art. 13.**** vreemdeling die de status van langdurig ingezetene geniet en die zijn recht van terugkeer verloren heeft, kan zijn status herkrijgen, op voorwaarde dat hij houder is van een geldig paspoort of een **** die dit paspoort vervangt en dat hij voldoet aan de voorwaarden die voorzien worden in de artikelen 14 of 15.

Art. 14.**** vreemdeling kan zijn status van langdurig ingezetene herkrijgen indien hij bewijst dat hij gedurende een periode van vijftien jaar op regelmatige en ononderbroken wijze in het **** verbleven heeft en indien hij bewijst dat zijn afwezigheid gerechtvaardigd werd door studies die voortgezet werden in een andere **** van de **** **** of dat hij om redenen onafhankelijk van zijn wil van het **** verwijderd werd gehouden.

Art. 15.**** vreemdeling die minder dan eenentwintig jaar oud is of die in België geboren is, kan zijn status van langdurig ingezetene herkrijgen indien hij bewijst dat hij gedurende een periode van tien jaar op regelmatige en ononderbroken wijze in het **** verbleven heeft en indien hij bewijst dat zijn afwezigheid gerechtvaardigd werd door studies die voortgezet werden in een andere **** van de **** **** of dat hij om redenen onafhankelijk van zijn wil van het **** verwijderd werd gehouden.

Art. 16.Voor de toepassing van dit hoofdstuk, wordt de opsluiting van de vreemdeling die het gevolg is van de uitvoering van een strafvonnis voor een strafbaar feit dat hij heeft gepleegd en dat eveneens strafbaar is in Belgisch recht niet als een omstandigheid onafhankelijk van zijn wil beschouwd. HOOFDSTUK **** - ****- en slotbepalingen

Art. 17.Artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 houdende vaststelling van de gevallen waarin en van de voorwaarden waaronder een vreemdeling, wiens afwezigheid uit het Rijk langer dan één jaar duurt, kan gemachtigd worden er terug te keren, wordt aangevuld met het volgende lid: «*****».

Art. 18.Artikel 11 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de **** van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aangevuld met het volgende lid: «*****».

Art. 19.Onze minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen is belast met het uitvoeren van dit besluit.

Gegeven te ****, 22 juli 2008.

**** **** **** : de **** van Migratie- en ****, ****. ****. ****

^