Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 september 2009
gepubliceerd op 27 oktober 2009

Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de voorafname toegepast op de beschikbare middelen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid-Globaal Beheer met het oog op de financiering van het opleidingsfonds dienstencheques voor het jaar 2009

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009204523
pub.
27/10/2009
prom.
20/09/2009
ELI
eli/besluit/2009/09/20/2009204523/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de voorafname toegepast op de beschikbare middelen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid-Globaal Beheer met het oog op de financiering van het opleidingsfonds dienstencheques voor het jaar 2009


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, artikel 9bis, § 2, derde lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2006;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 22 december 2008;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de sociale zekerheid gegeven op 6 februari 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting d.d. 10 april 2009;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Werk en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bedrag, bedoeld in artikel 9bis, § 2, van de wet van 20 juli 2001, voor de financiering van het opleidingsfonds dienstencheques, bedraagt 7.175 duizend euro voor het jaar 2009.

Art. 2.Het bedrag wordt gestort aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken en de Minister bevoegd voor Werk zijn, ieder wat haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 20 september 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Mevr. J. MILQUET

^