Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 december 2000
gepubliceerd op 19 januari 2001

Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die bromoform bevatten

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022012
pub.
19/01/2001
prom.
20/12/2000
ELI
eli/besluit/2000/12/20/2001022012/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2000. - Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die bromoform bevatten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, inzonderheid op artikel 7, gewijzigd bij de wet van 20 oktober 1998;

Gelet op het advies van de Geneesmiddelencommissie, gegeven op 22 september 2000;

Gelet op het verzoek om een spoedbehandeling gemotiveerd door het feit dat : - het ministerieel besluit van 30 november 1998 tot verlenging van de tijdelijke schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die bromoform bevatten, ophoudt uitwerking te hebben op 22 november 2000; - het advies van de Geneesmiddelencommissie bevestigt dat bromoform geen enkel therapeutisch nut meer heeft en zelfs schadelijk kan zijn voor de gezondheid; - het gebruik van geneesmiddelen die bromoform bevatten aldus schadelijk kan zijn; - het verbod van de aflevering van deze geneesmiddelen dient in werking te treden ten laatste op 22 november 2000; - de mogelijke schadelijke gevolgen die deze geneesmiddelen kunnen teweegbrengen, de noodzaak rechtvaardigen om zonder uitstel de aflevering van de geneesmiddelen die bromoform bevatten, te verbieden;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 17 november 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De aflevering van geneesmiddelen die bromoform bevatten, is verboden.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 22 november 2000.

Art. 3.Onze Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 december 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET

^