Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 november 2001
gepubliceerd op 12 december 2001

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot bepaling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdragevermindering in de non-profit sector

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001013198
pub.
12/12/2001
prom.
19/11/2001
ELI
eli/besluit/2001/11/19/2001013198/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot bepaling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdragevermindering in de non-profit sector (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers inzonderheid artikel 35, § 5, tweede en derde lid, gewijzigd bij de wetten van 26 juli 1996, 6 december 1996, 13 februari 1998, 15 januari 1999, 26 maart 1999 en 24 december 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 mei 1997, 6 juli 1997, 16 april 1998, 10 augustus 1998, 1 maart 1999 en 3 mei 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot bepaling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdragevermindering in de non-profit sector, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 april 1998, 10 augustus 1998, 1 maart 1999, 8 juni 2000 en 25 januari 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 oktober 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 26 oktober 2001;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat met ingang van 1 oktober 2001 dient te worden voorzien in de financiering van de 1 % loonsverhoging zoals voorzien in het meerjarenplan voor de non-profit sector via de techniek van de sociale maribel;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, van Onze Minister van Volksgezondheid en van Onze Minister van Sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot bepaling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdragevermindering in de non-profit sector wordt aangevuld met de volgende leden : « Vanaf 1 oktober 2001, wordt het voormelde bedrag vastgesteld op 520,18 EUR per kwartaal voor de diensten voor thuisverpleging en op 895,76 EUR per kwartaal voor de werknemers die vallen onder het « Fonds Sociale Maribel voor de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en - diensten.

Vanaf 1 januari 2002, wordt het voormelde bedrag vastgesteld op 752,18 EUR per kwartaal voor de diensten voor thuisverpleging. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2001.

Art. 3.Het artikel dat in de eerste rij van onderstaande tabel wordt vermeld, heeft betrekking op dit koninklijk besluit. Voor de bedragen die in euro worden vermeld in de eerste kolom van de tabel gelden vanaf de dag van inwerkingtreding van dit koninklijk besluit tot 31 december 2001 de bedragen die in Belgische frank worden vermeld in de tweede kolom.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.Onze Minister van Werkgelegenheid, Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 november 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. AELVOET De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 29 juni 1981, Belgisch Staatsblad van 2 juli 1981. Wet van 26 juli 1996, Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1996.

Wet van 6 december 1996, Belgisch Staatsblad van 24 december 1996.

Wet van 13 februari 1998, Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998.

Wet van 15 januari 1999, Belgisch Staatsblad van 26 januari 1999.

Wet van 26 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 1 april 1999.

Wet van 24 december 1999, Belgisch Staatsblad van 27 januari 2000.

Koninklijke besluiten van 5 februari 1997, Belgisch Staatsblad van 27 februari 1997.

Koninklijk besluit van 5 mei 1997, Belgisch Staatsblad van 23 mei 1997.

Koninklijk besluit van 6 juli 1997, Belgisch Staatsblad van 12 juli 1997.

Koninklijk besluit van 16 april 1998, Belgisch Staatsblad van 24 april 1998.

Koninklijk besluit van 10 augustus 1998, Belgisch Staatsblad van 27 augustus 1998.

Koninklijke besluiten van 1 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 10 maart 1999.

Koninklijk besluit van 3 mei 1999, Belgisch Staatsblad van 9 juni 1999.

Koninklijk besluit van 8 juni 2000, Belgisch Staatsblad van 30 juni 2000.

Koninklijk besluit van 25 januari 2001, Belgisch Staatsblad van 13 februari 2001.

^