Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 juni 1997
gepubliceerd op 29 juli 1997

Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022473
pub.
29/07/1997
prom.
19/06/1997
ELI
eli/besluit/1997/06/19/1997022473/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUNI 1997. Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, 1, vervangen door de wet van 22 juli 1993;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid artikel 87;

Gelet op het advies van het Basisoverlegcomité, gegeven op 27 oktober 1996;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

Gelet op het advies van de afgevaardigde van de Minister van Financiën, gegeven op 3 april 1996 en 10 februari 1997;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 14 april 1997;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 14 april 1997;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De personeelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid wordt vastgesteld als volgt: A. Administratief personeel Niveau Administrateur generaal 1 Adjunct-administrateur-generaal 1 Adviseur generaal 2 Informaticus-directeur 3 Adviseur 3 Actuaris 1 Adjunct-adviseur 6 Informaticus12 Vertaler-revisor 1 Niveau 2+ Programmeringsanalyst7 Eerstaanwezend vertaler, vertaler 1 Eerstaanwezend directiesecretaris 1 Programmeur11 Directiesecretaris 1 Niveau 2 Bestuurschef 4 Bestuursassistent10 Niveau 3 Klerk12 Niveau 4 Beambte 4 B. Meesters-, vak- en dienstpersoneel Niveau 4 Geschoold arbeider 2 Arbeider 1

Art. 2.Het informaticapersoneel in dienst genomen in toepassing van het artikel 87 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid dat aan de hierna vermelde kwalificatie beantwoordt, blokkeert in gelijk aantal, betrekkingen van informaticus en van informaticus-directeur die voorkomen in artikel 1 van dit besluit: functioneel analyst; toepassingsbeheerder; veiligheidsconsultent; verantwoordelijke systeembouw; gegevensbeheerder; netwerkbeheerder; systeembeheerder; verantwoordelijke methoden en technieken; adjunct-EDP-manager; hoofd informaticabeleid; één van de twee betrekkingen van adviseur-generaal: EDP-manager.

Art. 3.Het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 5.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 juni 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

^