Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 september 2015
gepubliceerd op 16 oktober 2015

Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2015 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015204619
pub.
16/10/2015
prom.
18/09/2015
ELI
eli/besluit/2015/09/18/2015204619/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2015 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 2 januari 2001, artikel 66, § 1, dertiende lid, en § 2, 14°, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2006;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de sociale zekerheid gegeven op 6 maart 2015;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 30 maart 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 11 juni 2015;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bedrag, bedoeld in artikel 66, § 1, dertiende lid, van de programmawet van 2 januari 2001, van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, wordt voor het jaar 2015 vastgesteld op 7.081 duizend euro.

Art. 2.Het bedrag wordt gestort aan de R.S.Z.-globaal beheer.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 september 2015.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, K. PEETERS De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK

^