Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 december 2009
gepubliceerd op 11 januari 2010

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de associatie « Guy Mathot »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2009024507
pub.
11/01/2010
prom.
15/12/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2009. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de associatie « Guy Mathot »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, de artikelen 55 tot 58;

Gelet op de wet van 13 januari 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009, de begroting 25, artikel 51 61 33 00 01;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikel 14, 2°;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 26 novembre 2009;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van tienduizend euro (10.000 euro), aan te rekenen ten laste van artikel 51 61 33 00 01 van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, begrotingsjaar 2009, wordt toegekend aan de associatie « Guy Mathot », Curiestraat 36, 4100 Seraing (bankrek. : 132-5047800-58) voor de realisatie van een studie over de psychosociale moeilijkheden in verband met de dialyse.

Art. 2.De kosten van voornoemd project zullen aan de begunstigde terugbetaald worden naarmate de documenten ter staving van de personeelskosten en kosten in verband met het functioneren van de associatie « Guy Mathot » met uitzondering van investeringskosten, voorgelegd worden, uiterlijk vóór 31 mei 2010, aan het Directoraat-generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen (Eurostation, Blok II, bur. 1E361, Victor Hortaplein 40, bus 10, te 1060 Brussel), dit binnen de perken van het in artikel 1 vermelde bedrag.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 december 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^