Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 april 2013
gepubliceerd op 10 juni 2013

Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van de beroepskwalificaties betreffende de gezondheidsberoepen verworven in een andere lidstaat van de Europese Unie dan België

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013203274
pub.
10/06/2013
prom.
14/04/2013
ELI
eli/besluit/2013/04/14/2013203274/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van de beroepskwalificaties betreffende de gezondheidsberoepen verworven in een andere lidstaat van de Europese Unie dan België


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 november 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 16 augustus 2012;

Gelet op het voorafgaand onderzoek met betrekking tot de noodzaak om een effectbeoordeling uit te voeren, waarbij besloten is dat een effectbeoordeling niet vereist is;

Overwegende de wet van 12 februari 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties sluiten tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties, artikel 4, §§ 2 tot 4;

Gelet op het advies nr. 52.034/2 van de Raad van State, gegeven op 8 oktober 2012 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Vrijheid van vestiging.

Artikel 1.De erkenningen van de beroepskwalificaties betreffende de gezondheidszorgberoepen die overeenkomstig artikel 44quater van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, onder het algemeen stelsel van erkenning van opleidingstitels bedoeld in titel III van de wet van 12 februari 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties sluiten tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties vallen, en de erkenningen van de beroepskwalificaties betreffende de gezondheidszorgberoepen die onder het stelsel van erkenning op basis van de coördinatie van de minimumopleidingseisen bepaald in artikel 44quinquies van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen vallen, worden afgegeven door de Minister volgens de hierna beschreven procedure. Voor de erkenningen van de beroepskwalificaties betreffende de gezondheidszorgberoepen is de Minister de bevoegde autoriteit bedoeld in artikel 2, d), van de voornoemde wet van 12 februari 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties sluiten.

Art. 2.§ 1. De aanvraag tot erkenning van een beroepskwalificatie wordt door de migrant ingediend bij de Minister. § 2. Bij deze aanvraag worden de volgende documenten gevoegd : - een kopie van de beroepskwalificatie waarop de migrant zich beroept en, in voorkomend geval, een bewijs van de beroepservaring van de migrant; - een bewijs van de nationaliteit van de migrant; - een uittreksel uit het strafregister of, bij gebreke daaraan, een door een bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong of herkomst van de migrant afgegeven gelijkwaardig document; dat document mag bij overlegging niet ouder zijn dan drie maanden. § 3. Indien de aanvraag tot erkenning van een beroepskwalificatie onder het stelsel van erkenning op basis van de coördinatie van de minimumopleidingseisen bepaald in artikel 44quinquies van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen valt, voegt de migrant bij zijn aanvraag tot erkenning ook een certificaat afgegeven door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong of herkomst van de migrant waarin wordt verklaard dat de opleidingstitel geheel in overeenstemming is met de in de Richtlijn bedoelde titel, zoals bepaald door de Minister.

Art. 3.§ 1. De Minister bevestigt binnen een termijn van één maand na zijn ontvangst aan de migrant de ontvangst van de erkenningsaanvraag van de beroepskwalificatie en deelt in voorkomend geval mee welke documenten ontbreken. § 2. De erkenningsaanvragen van de beroepskwalificaties worden door de Minister aan een onderzoek onderworpen. Bij dat grondig onderzoek kan de Minister zich laten bijstaan door het adviesorgaan dat overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de erkenning opgericht is voor de betrokken beroepstitel, of door een daartoe aangewezen groep van experts.

Art. 4.Indien het gaat om een erkenningsaanvraag van beroepskwalificaties betreffende de gezondheidsberoepen die overeenkomstig artikel 44quater van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, onder het algemeen stelsel van erkenning van opleidingstitels bedoeld in titel III van de wet van 12 februari 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties sluiten tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties vallen, gaat de Minister na of de migrant in aanmerking komt om van dat stelsel te genieten en of de migrant de nodige beroepskwalificaties en/of beroepservaring bezit.

Art. 5.Indien het gaat om een erkenningsaanvraag van beroepskwalificaties betreffende de gezondheidszorgberoepen die onder het stelsel van erkenning op basis van de coördinatie van de minimumopleidingseisen bepaald in artikel 44quinquies van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen vallen, gaat de Minister na of de door de migrant ingediende documenten echt zijn en gaat na of de door de migrant ingediende titel voldoet aan de door de Minister overeenkomstig artikel 44quinquies van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bepaalde minimumeisen.

Art. 6.§ 1. Binnen een termijn van drie maanden nadat het dossier van de migrant volledig is, neemt de Minister een besluit en stelt de migrant daarvan bij aangetekende brief in kennis. § 2. Indien het gaat om een erkenningsaanvraag van beroepskwalificaties betreffende de gezondheidsberoepen die overeenkomstig artikel 44quater van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, onder het algemeen stelsel van erkenning van opleidingstitels bedoeld in titel III van de wet van 12 februari 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties sluiten tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties vallen, kan de in paragraaf 1 bedoelde termijn met één maand worden verlengd. In dat geval brengt de Minister de migrant daarvan op de hoogte.

Art. 7.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^