Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 juli 2004
gepubliceerd op 04 augustus 2004

Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, van de ondervoorzitter, de leden en de secretarissen van de Commissie belast met de voorbereiding van de Nederlandse tekst van de Grondwet, de Wetboeken en de voornaamste wetten en besluiten

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2004009526
pub.
04/08/2004
prom.
13/07/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

13 JULI 2004. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, van de ondervoorzitter, de leden en de secretarissen van de Commissie belast met de voorbereiding van de Nederlandse tekst van de Grondwet, de Wetboeken en de voornaamste wetten en besluiten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 5 april 1954 houdende oprichting van de Commissie belast met de voorbereiding van de Nederlandse tekst van de Grondwet, de Wetboeken en de voornaamste wetten en besluiten, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 mei 1999 houdende benoeming van de leden van het secretariaat van de Commissie belast met de voorbereiding van de Nederlandse tekst van de Grondwet, de Wetboeken en de voornaamste wetten en besluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 mei 1999 houdende vernieuwing van de mandaten van de voorzitter en van sommige leden van de Commissie belast met de voorbereiding van de Nederlandse tekst van de Grondwet, de Wetboeken en de voornaamste wetten en besluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 mei 1999 houdende vernieuwing van de mandaten van sommige leden van de Commissie belast met de voorbereiding van de Nederlandse tekst van de Grondwet, de Wetboeken en de voornaamste wetten en besluiten;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer G. VAN DIEVOET, emeritus hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Leuven, wordt benoemd tot voorzitter van voornoemde Commissie.

Art. 2.De heer R. SOETAERT, emeritus eerste-voorzitter van het Hof van Cassatie, wordt benoemd tot ondervoorzitter van voornoemde Commissie.

Art. 3.De heren : S. THEISSEN, hoogleraar aan de Universiteit te Luik;

G. BAERT, advocaat, en J. HAVER, emeritus hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Leuven, worden benoemd tot leden van voornoemde Commissie.

Art. 4.De heren : J. LELIARD, eredirecteur-generaal bij het Ministerie van Justitie, eredocent aan de Vrije Universiteit te Brussel;

J. LYBAERT, doctor in de rechten, eredirecteur bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, en J. MOORS, emeritus hoogleraar aan de Universiteit te Luik, lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde, worden benoemd tot secretarissen van voornoemde Commissie.

Art. 5.Deze personen worden benoemd voor een nieuwe periode van vijf jaar.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 mei 2003.

Art. 7.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 juli 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX

^