Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 december 2009
gepubliceerd op 05 maart 2010

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-54-4 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 en bestemd voor de looncompensatie van militairen, van leden van de Federale Politie, van vertegenwoordigers van de Magistratuur en van personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2009015154
pub.
05/03/2010
prom.
13/12/2009
ELI
eli/besluit/2009/12/13/2009015154/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2009. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-54-4 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 en bestemd voor de looncompensatie van militairen, van leden van de Federale Politie, van vertegenwoordigers van de Magistratuur en van personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 13 januari 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009, inzonderheid op artikel 2.14.22;

Overwegende dat op het programma 14-54-4 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 een provisioneel krediet is ingeschreven ten belope van één miljoen vijfhonderd duizend euro, om de looncompensatie van militairen, van leden van de Federale Politie, van vertegenwoordigers van de Magistratuur en van personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland, te dekken;

Gelet op het gunstige advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 27 november 2009, Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en Onze Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Minister van Begroting, Besluit :

Artikel 1.Een bedrag van één miljoen vierhonderd en tien duizend euro wordt afgenomen van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-54-4, onder de basisallocatie 54/41.01.00.01, van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

Art. 2.De in de tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten welke onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2009.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en Onze Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Minister van Begroting zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 december 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, S. VANACKERE De Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Minister van Begroting, M. WATHELET Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 13 december 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, S. VANACKERE De Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Minister van Begroting, M. WATHELET

^