Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 juni 2012
gepubliceerd op 27 juni 2012

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de schadevergoedingen en de gerechtskosten van het eerste trimester van 2012, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2012003189
pub.
27/06/2012
prom.
12/06/2012
ELI
eli/besluit/2012/06/12/2012003189/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUNI 2012. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de schadevergoedingen en de gerechtskosten van het eerste trimester van 2012, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 februari 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012003074 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012, inzonderheid artikel 2.03.2;

Overwegende dat op het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 een provisioneel vastleggings- en vereffeningskrediet is ingeschreven ten belope van 401.726.000 euro, onder meer bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen;

Overwegende dat op de secties 02 - Kanselarij van de Eerste Minister, 12 - FOD Justitie, 13 - FOD Binnenlandse Zaken, 16 - Ministerie van Landsverdediging, 18 - FOD Financiën, 19 - Regie der Gebouwen, 23 - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, 33 - FOD Mobiliteit en Vervoer en 44 - FOD Maatschappelijke Integratie van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met schadevergoedingen en gerechtskosten voor het tweede trimester;

Overwegende dat de bovenvermelde FOD's in het tweede trimester van 2012 schadevergoedingen en/of gerechtskosten moeten betalen en dat een laattijdige betaling nalatigheidsinteresten kan veroorzaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggingskrediet van 6.860.000,00 euro en een vereffeningskrediet van 6.908.000,00 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 03-41-1 (basisallocatie 41.10.01.00.01) van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2012.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juni 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, O. CHASTEL

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 12 juni 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, O. CHASTEL

^