Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 december 2010
gepubliceerd op 21 december 2010

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot verlenging van het mandaat van de leden van de Beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2010021125
pub.
21/12/2010
prom.
12/12/2010
ELI
eli/besluit/2010/12/12/2010021125/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot verlenging van het mandaat van de leden van de Beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 504 van 31 december 1986 waarbij de onder de voor het Wetenschapsbeleid bevoegde Minister ressorterende wetenschappelijke instellingen van de Staat opgericht worden als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, gewijzigd bij de programmawet (I) van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften die van toepassing zijn op het financieel en materieel beheer van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, inzonderheid op artikel 6, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot verlenging van het mandaat van de leden van de Beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 januari 2010;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de Beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer;

Overwegende dat het mandaat van de Beheerscommissies afloopt op 31 december 2010 en dat het verlengd moet worden om de continuïteit van de wetenschappelijke dienstverlening te garanderen;

Op de voordracht van Onze Minister van Wetenschapsbeleid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot verlenging van het mandaat van de leden van de Beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer worden de meldingen « 31 december 2010 » vervangen door de meldingen « 31 december 2011 ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.

Art. 3.Onze Minister van Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 december 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Wetenschapsbeleid, Mevr. S. LARUELLE

^