Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 juni 2019
gepubliceerd op 22 juli 2019

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw ICare ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie"

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2019013397
pub.
22/07/2019
prom.
11/06/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUNI 2019. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw ICare ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie"


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de financiewet voor het begrotingsjaar 2019 van 21 december 2018, inzonderheid de departementale begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 29 maart 2019;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Overwegende het projectvoorstel voor de periode van 16 januari 2019 tot en met 31 maart 2020 ingediend op 8 november 2018 door vzw ICare bij de Minister van Volksgezondheid, dat de doelstellingen, de acties, de doelgroepen en de budgettering van het project "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" herneemt;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. Een toelage van 120.632 euro ten laste van basisallocatie BA 25 51 42 33 00 01, van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, hierna FOD VVVL genoemd, begrotingsjaar 2019, wordt toegekend aan de vzw ICare, (Frans Binjéstraat 25 1030 Schaarbeek), rekeningnummer : IBAN : BE73 0689 0429 5560; BIC : GKCCBEBB, ondernemingsnummer 0643 899 163 voor haar opdracht beschreven in artikel 4. § 2. Dit bedrag heeft betrekking op de periode van 1ste juli 2019 tot en met 15 december 2019 voor de Brusselse Penitentiaire Instelling.

Art. 2.§ 1. De betaling van het in artikel 1, § 1, bedoelde bedrag zal gebeuren in twee schijven : 1° maximum tachtig procent van het in artikel 1 bedoelde bedrag.Voor deze betaling moet de begunstigde een ondertekende en gedateerde schuldvordering indienen bij de FOD VVVL, Stafdienst Budget en Beheerscontrole, Eurostation blok 2, Victor Hortaplein 40/10, 1060 Brussel, en dit ten vroegste na publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad; 2° maximum twintig procent van het in artikel 1 bedoelde bedrag.Voor deze betaling moet de begunstigde een ondertekende en gedateerde schuldvordering indienen en een staat van inkomsten en uitgaven met de bijhorende bewijsstukken, bij de FOD VVVL, Stafdienst Budget en Beheerscontrole, Eurostation blok 2, Victor Hortaplein 40/10, 1060 Brussel en een activiteitenrapport zoals bedoeld in artikel 5 bij het Directoraat-generaal Gezondheidszorg, FOD VVVL, Victor Hortaplein 40/10, 1060 Brussel, en dit ten vroegste op 15 december 2019 en ten laatste op 15 januari 2020;

De totaliteit aan stukken voor de verantwoording van reeds ontvangen bedragen, zoals bedoeld in 1°, en het gevraagde bedrag, zoals bedoeld in dit 2° en een activiteitenrapport zoals bedoeld in artikel 5 moeten ten vroegste op 15 december 2019 en ten laatste op 15 januari 2020 ingediend worden bij het Directoraat-generaal Gezondheidszorg, FOD VVVL Victor Hortaplein 40/10, 1060 Brussel en bij de FOD VVVL, Stafdienst Budget en Beheerscontrole, Eurostation blok 2, Victor Hortaplein 40/10, 1060 Brussel. § 2. De bevoegde titularis kan bijkomende stukken opvragen voor de verantwoording van de bedragen. § 3. De betaling van de verschuldigde bedragen, of delen hiervan, gebeurt uitsluitend op voorwaarde dat aan de vereisten voorzien in artikel 2, 3, 4 et 5 van dit besluit voldaan wordt. Indien niet voldaan kan worden aan de vereisten van dit besluit, dan moet de vraag om afwijking rechtstreeks en onmiddellijk aan de FOD VVVL, DG Gezondheidszorg gericht worden, die deze aanvraag vervolgens zal onderzoeken en kan goedkeuren. § 4. Overeenkomstig artikel 123 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten betreffende de algemene organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, zal, in het kader van het project "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie", het niet benutte gedeelte door de begunstigde worden terugbetaald aan de FOD VVVL, op het bankrekeningnummer IBAN rekening BE42 6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de Post (BIC/SWIFT: PCHQBEBB) op naam van `Diverse Ontvangsten'.

Art. 3.§ 1. De stuurgroep is samengesteld uit leden van de DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL, leden van de DG EPI van de FOD Justitie en de projectverantwoordelijken van het project "drug -hulpverleningsprogramma voor personen in detentie". Deskundigen ter zake kunnen ook uitgenodigd worden om deel te nemen aan deze stuurgroep. § 2. De lokale projectcoördinator heeft onder andere tot opdracht actief deel te nemen aan de vergaderingen, die worden georganiseerd door de stuurgroep.

De taak van de stuurgroep bestaat erin om : 1° de relaties en de overdracht van de gegevens tussen de verschillende diensten van de FOD VVVL, de FOD Justitie, de lokale projectcoördinatoren van de betrokken gevangenissen en de deskundigen te faciliteren;2° over de stand van de werkzaamheden te waken. Met dat doel worden er regelmatig vergaderingen van de stuurgroep georganiseerd.

Art. 4.§ 1. Het doel van dit project bestaat erin een drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie te ontwikkelen.

Beoogd wordt dit model in een pilootfase uit te werken en uit te testen in drie (piloot)gevangenissen, met name in de gevangenis van Hasselt, de gevangenis van Lantin en het Brussels penitentiair complex.

Beoogd wordt, via de toegekende projectmiddelen, bijkomende inhoudelijke (expertise, vorming) en organisatorische (personeelsmatig) ondersteuning te bieden aan de (piloot)gevangenissen, om een kwaliteitsvolle zorg voor personen in detentie met een middelen gerelateerde problematiek te kunnen realiseren. Dit impliceert dat een zorgtraject op maat van de gedetineerde uitgewerkt moet worden, gelijkwaardig aan de zorg in de vrije samenleving, dit rekening houdend met de specifieke omstandigheden op het vlak van detentie en de actuele zorgcontext.

Gezien de complexiteit van de problematiek en de specificiteit van de penitentiaire context waarbinnen gewerkt zal worden, zal het project in verscheidene fasen gerealiseerd worden.

In deze derde fase van het project wordt verder ingezet op : 1° een snellere en betere identificatie van gedetineerden met een middelengerelateerde problematiek door het gebruik van screeningsinstrumenten.Deze instrumenten moeten de zorgverleners van de gevangenis ondersteunen om een vlottere en meer adequate doorverwijzing en begeleiding te kunnen realiseren, en dit op basis van de ernst en complexiteit van de problematiek. De screeningsinstrumenten zullen door het onderzoeksteam, dat wordt aangesteld voor de evaluatie van het project, worden geëvalueerd; 2° een behandeling/zorgtraject op maat van de gedetineerde uitwerken voor de in het projectvoorstel omschreven doelgroepen;dit omvat zowel motivationeel werken, als een een individueel aanbod en/of een groepsaanbod (hervalpreventie, peersupport) organiseren; 3° het creëren van een groter draagvlak en meer betrokkenheid van gedetineerden en (bewakings)personeel werkzaam in de gevangenis bij het project en de drugproblematiek in de gevangenissen door middel van sensibilisering en vorming;4° vorming van de projectmedewerkers en van het personeel van de medische dienst inzake de begeleiding van/zorg voor gedetineerden met een middelen gerelateerde problematiek en inzake de specificiteit van de (drughulpverleningscontext in de) gevangenis met name door de lokale en interne stuurgroep in de gevangenis;5° stimuleren van een vlotte samenwerking en een betere uitwisseling van informatie en kennis tussen de betrokken (interne en externe) hulpverleners van de gedetineerde met het oog op een betere continuïteit van zorg, - zowel tijdens als na de detentieperiode. Dit veronderstelt een geïntegreerde aanpak van de problematiek, met een adequate samenwerking en afstemming tussen alle betrokken partners. Om dit te kunnen realiseren, wordt een lokale projectcoördinator aangesteld, met name de vzw ICare, die zal instaan voor de coördinatie van dit project in de de Brusselse Penitentiaire Instelling. § 2. De vzw ICare staat in voor : 1° de lokale projectcoördinatie, door onder meer het aanstellen van een lokale projectcoördinator voor de opvolging van dit project en het budgettair beheer van dit project;2° de vorming van de personeelsleden die tewerkgesteld worden in het kader van dit project;3° sensibiliseren en vormen van het medisch personeel inzake screening en aanpak van middelengebruik;4° sensibiliseren van de penitentiaire beambten inzake middelengebruik en inzake het pilootproject, rekening houdend met de specificiteit van de organisatie en penitentiaire context waarin het pilootproject georganiseerd wordt;5° ondersteunen van de projectmedewerkers in de gevangenis, door onder meer : a) advies te verlenen b) methodieken en informatie ter beschikking te stellen c) informatie en ervaringen uit te wisselen met de projectmedewerkers in de twee overige (piloot)gevangenissen;6° creëren en beheren van een netwerk met de betrokken diensten, hulpverleners en organisaties, zowel interne als externe partners, betrokken in het zorgtraject van gedetineerden met een middelen gerelateerde problematiek, inventariseren van de nodige en beschikbare middelen in en rond de gevangenis, organiseren van overleg en intervisies met interne en externe partners; 7° instaan voor de interne communicatie m.b.t. het project, in overleg met de bevoegde overheden en de Lokale Stuurgroep Drugs; 8° rapporteren aan de FOD VVVL en aan de Dienst Medische Zorgverlening bij EPI, FOD Justitie;9° registreren van bepaalde gegevens en opvolgen van de indicatoren, conform de afspraken met de bevoegde overheden en de betrokken onderzoekers;10° deelnemen aan de stuurgroep, dat georganiseerd wordt met het oog op de coördinatie tussen de drie (piloot)gevangenissen bepaald in artikel 4 van dit besluit.

Art. 5.Het activiteitenrapport omvat minstens de volgende punten : 1° een beschrijving van de visie en de doelstellingen van het project, en een beschrijving en argumentering van eventuele wijzingen hiervan in de loop van het project;2° de geaggregeerde statistieken in verband met de doelgroep die werd bepaald door het onderzoeksteam;3° de realisaties van het project; 4° een overzicht van bijgewoonde congressen, vormingen, ...; 5° een beschrijving van de manier waarop het project zich intern (in de instellingen) en eventueel extern (onder andere naar andere instellingen) bekend maakt;6° een gedetailleerde beschrijving van het personeel, met minstens volgende punten : a) opleiding;b) soort overeenkomst;c) anciënniteit;d) relevante kwalificaties;7° een financiële balans : personeels- en andere kosten gedaan in het kader van dit project;8° beleidsaanbevelingen;9° een samenvatting van bovenstaande punten.

Art. 6.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 juni 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^