Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 februari 2013
gepubliceerd op 15 februari 2013

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2009 tot bepaling van de nadere regelen voor de toepassing van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten, op het administratief en technisch personeel van de federale wetenschappelijke instellingen

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2013000091
pub.
15/02/2013
prom.
11/02/2013
ELI
eli/besluit/2013/02/11/2013000091/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2009 pub. 28/05/2009 numac 2009002033 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regelen voor de toepassing van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten, op het administratief en technisch personeel van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten tot bepaling van de nadere regelen voor de toepassing van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten, op het administratief en technisch personeel van de federale wetenschappelijke instellingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2009 pub. 28/05/2009 numac 2009002033 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regelen voor de toepassing van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten, op het administratief en technisch personeel van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten tot bepaling van de nadere regelen voor de toepassing van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclu in de federale overheidsdiensten, op het administratief en technisch personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, artikelen 3, 7, 8, 9, 10 en 11;

Gelet op het adies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 september 2012;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 9 oktober 2012;

Gelet op het protocol van 152/1 van 23 november 2012 van het Sectorcomité I Algemeen Bestuur;

Gelet op het advies nr. 52.263/2 van de Raad van State, gegeven op 14 november 2012, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister belast met Ambtenarenzaken en van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De artikelen 3, 7, 8, 9, 10 en 11 van het koninklijk besluit van 15 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2009 pub. 28/05/2009 numac 2009002033 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regelen voor de toepassing van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten, op het administratief en technisch personeel van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten tot bepaling van de nadere regelen voor de toepassing van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten, op het administratief en technisch personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, worden opgeheven.

Art. 2.De evaluatieperiodes en de beroepsprocedures die lopen op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit worden voortgezet volgens de bepalingen die toen van kracht waren.

De evaluatieperiodes mogen evenwel niet langer duren dan één jaar vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.Onze Ministers zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 11 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken, S. VANACKERE De Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, H. BOGAERT

^